• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YENİ BİR EKOFELSEFİ YAKLAŞIM OLARAK MURRAY BOKCHİN’İN SOSYAL EKOLOJİSİ
(AS A NEW ECO-PHILOSOPHICAL APPROACH MURRAY BOKCHIN'S SOCIAL ECOLOGY )

Yazar : Ayşen SATIR REYHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 331-341
614    1101


Özet
Bu makale, çevreci düşünce hareketi içerisinde etkili bir yere sahip olan Murray Bookchin’in sosyal ekoloji düşüncesinin temel argümanlarını açıklamaktadır. Bu argümanlar, toplum-doğa etkileşimiyle ortaya çıkan etik tartışmalarda da gündeme gelmiştir. Murray Bookchin, çevre etiği tartışmalarında ön planda olan, insan merkezci çevre etiği ve canlı-çevre merkezci çevre etiği gibi iki temel çevre etiği yaklaşımlarının dışında, farklı olarak yeni bir bakış açısı ortaya koymuştur. Murray Bokchin, sosyal ekoloji yaklaşımı ile; politik ekoloji, çevre felsefesi, yeşil düşünce ve siyaset bilimi açısından yenilik taşıyan özgün yeni değerlendirmeleri tartışmaya açmış ve sosyal bilim-çevre tartışmalarına farklı bir boyut katmıştır. Bu makalede, bu farklı ekofelsefi anlayışın temel argümanları tartışılacaktır. Çalışmaya bu çerçeveden bakıldığında; Bookchin’in sosyal ekolojisinin, farklı bir çevre etiği yaklaşımı ortaya koyduğu iddia edilmekte ve buna “beşeri-insani çevre merkezcilik” adı verilmektedir. Murray Bookchin’in hem “beşeri gerçekliğe” hem de “ekolojik gerçekliğe” aynı ölçüde değer vermesi, her iki gerçekliğin görünürdeki zıtlığını sorgulayarak tamamlayıcılığını ifade etmesi nedeniyle böyle bir niteleme yapma gereği duyulmuştur. Murray Bookchin’in sosyal ekoloji düşüncesi, öncelikle ekoloji/çevrebilimi içerisinde yeni bir disipliner açılım sunması açısından önemli olarak görülebilir. Çevre sorunlarının bir sosyal-siyasal sorun olarak ele alınmasında; “sosyal ekoloji” kavramının ve bu kavram çerçevesinde gerçekleşen tartışmaların önemli katkısı olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Ekoloji, Birinci Doğa, İkinci Doğa, Ekoloji, Çevre

Abstract
This article explains the basic arguments of Murray Bookchin's idea of social ecology, which has an effective place in environmentalist thinking movement. These arguments have also come to the fore in the ethical debates that arise from the interaction between society and nature. Murray Bookchin presented a new perspective, apart from two key environmental ethics approaches, such as the humanitarian environmental ethics and the living-environmentalist environmental ethics, which are front-line in environmental ethics debates. Murray Bokchin, with the approach of social ecology; has opened up new discussions on original new evaluations of innovation in terms of political ecology, environmental philosophy, green thought and political science, and has added a different dimension to social science-environment debates. In this article, the basic arguments of this different eco-philosophical understanding will be discussed. When you look at the work from this frame; It is claimed that Bookchin's social ecology represents a different environmental ethic approach and is called "humanist ecocentrism". It has been heard that Murray Bookchin has to make such a qualification because he values both "human reality" and "ecological reality" equally, expressing complementarity by questioning the opposite opposition of both reality. Murray Bookchin's view of social ecology can be seen as important in terms of presenting a new disciplinary initiative within ecology/ecology first. In dealing with environmental problems as a social-political problem; has been a significant contributor to the concept of "social ecology" and the discussions taking place within the framework of this concept.

Keywords
Social Ecology, First Nature, Second Nature, Ecology, Environment
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri