• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
(AN APPLİCATİON ON THE EFFECT OF THE PERCEİVED INSTİTUTİONAL REPUTATİON ON THE ORGANİZATİONAL COMMİTMENT OF EMPLOYEES )

Yazar : Fuat KORKMAZER  Reha SAYDAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 542-561
377    855


Özet
Küreselleşme, gelişen teknoloji, iletişim kanallarındaki çeşitlenme ve bunlara bağlı olarak işletme paydaşlarının bilinç düzeyindeki artış, beklentilerde farklılığa yol açmıştır. Çalışanlar sadece ücretlerinin zamanında ödenmesini beklemez, kendileri için bir değer yaratılmasını beklerler. Diğer bir deyişle, çalışanların desteğini kazanmadan kurumlar için güçlü itibar sahibi olmak mümkün değildir. Bu nedenle güçlü kurumsal itibara sahip olmak isteyen kurumlar, öncelikle bu gerçeğin farkında olmalıdır. Bu çalışmada birey düzeyinde kurumsal itibarın algısının, bireyin çalıştığı kuruma duyduğu bağlılığı nasıl etkilediği incelenmektedir. Bu amaçla kamuya bağlı bir hastanede çalışan 217 sağlık personelinin kurumsal itibara yönelik düşüncelerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi değerlendirilmek amaçlanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yürütülen analizlerde, çalışanların algıladıkları kurumsal itibarın duygusal örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ve duygusal örgütsel bağlılığın algılanan kurumsal itibar ile örgütsel özdeşleşme ilişkisinde aracı rol üstlendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurum İtibarı, Örgütsel Bağlılık, Sağlık Çalışanları

Abstract
Globalization, evolving technology, diversification of communication channels and, depending on them, the increase in awareness of business stakeholders has led to differences in expectations. Employees do not just wait for their pay in time, they expect to create a value for themselves. In other words, it is not possible to have a strong reputation for institutions without gaining the support of employees. For this reason, institutions that want to have a strong corporate reputation should first be aware of this fact. In this study, it is examined how the perception of corporate reputation affects the commitment of the individual to the institution he works with. For this purpose, the aim of this study was to evaluate the organizational commitment of 217 health workers in a public hospital. In the analyzes performed on the obtained data, it was determined that the corporate reputation perceived by the employees had a positive effect on the emotional organizational commitment and that the emotional organizational commitment had an intermediary role in relation to perceived organizational reputation and organizational identification.

Keywords
Institutional Reputation, Organizational Commitment, Health Workers
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri