• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARI NE SÖYLÜYOR?
(STRATEGIC PLANNING IN TURKEY: WHAT DOES THE STRATEGIC PLANNINGS OF THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES SAY? )

Yazar : Çiğdem AKMAN  Ahmet ÖZASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 55-90
666    1045


Özet
McLuhan’ın “global köy” kavramını kullanarak açıkladığı, dünyayı küçük bir köy haline getiren yenilikler ve değişimler, yerel yönetimlerin geleneksel yerel hizmetlerin ötesinde işler yapmasını ve klasik planlama yöntemlerinden vazgeçerek stratejik planlama yapmalarını gerekli kılmıştır. Stratejik planlama her ne kadar özel sektörde başlamış olsa da yerel yönetimler, kaynaklarını etkin kullanabilmek ve başarılı olabilmek için stratejik planlamaya yönelmektedir. Türkiye’de de 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerel düzeyde stratejik planlama önem kazanmıştır. Yerel yönetimler stratejik planlarını öncelikleri belirlemek ve gelecek hakkında bilinçli kararlar almak için güçlü bir araç olarak kullanabilirler. Bu düşünceden hareketle Türkiye’deki tüm büyükşehir belediyelerinin 2015-2019 yılları arasındaki stratejik planlarının incelenmesi ve büyükşehir belediyelerinin misyon, vizyon, temel değerler ve kurumsal kapasiteleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Stratejik planlamanın aşamalarında yer alan bu temel unsurlar frekans değerleri ekseninde değerlendirilerek büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarının ne söylediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarının; geleceğe yönelik bakış açılarını, misyonunu ve temel değerlerini açık ve anlaşılır şekilde söylediği, bu temel unsurlarda yeni kamu yönetimi ilkelerinin vurgulandığı, stratejik planlama sürecine pek çok aktörün dâhil edildiği, uzman kişilerden görüş alındığı, stratejik planlama ile ilgili özel bir ekip oluşturulmasına ve eğitilmesine önem verildiği ve büyükşehir belediye başkanlarının bu süreçte önemli bir role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Stratejik Planlama, Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyesi

Abstract
Innovations and changes turning the world into a small village, which McLuhan explained by using the concept of “global village” required local governments to work far beyond traditional local services and to use strategic planning by giving up classical planning methods. Even though the strategic planning started in the private sector, local governments tend to use strategic planning in order to use their sources efficiently and to be successful. Strategic planning has gained an importance at local level in Turkey by the Law No. 5018 on Public Financial Management and Control entering into force in 2003. Local governments can use their strategic plans as a strong tool in order to determine their priorities and to take conscious decisions regarding the future. Based on this idea, the aim of this study is to examine the strategic planning of all metropolitan municipalities in Turkey between 2015-2019 and to evaluate the metropolitan municipalities in terms of mission, vision, fundamental values and organizational capacities. These basic values in the strategic planning phases were evaluated within the axis of frequency values in order to understand what the strategic planning of a metropolitan municipalities say. It is concluded that the strategic plans of metropolitan municipalities clearly express their point of views for the future, mission and basic values, new public administration policies are emphasised in these basic elements, many actors are involved in the strategic planning process, expert opinions are received, forming and training a special team for the strategic planning is considered and metropolitan municipality mayors have a significant role in this process.

Keywords
Strategic Planning, Local Goverments, Metropolitan Municipality.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri