• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KURUMSAL İTİBAR OLUŞUMUNDA HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU: BİR AVM UYGULAMASI
(THE FUNCTION OF PUBLIC RELATIONS IN ESTABLISHING CORPORATE REPUTATION: A SHOPPING CENTRE APPLICATION )

Yazar : Mehmet Erhan SUMMAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 273-294
527    955


Özet
Günümüzde yaşanan teknolojik değişimlere paralel olarak kurumlarla direk veya dolaylı ilişki içinde olan paydaşlarında beklenti ve isteklerinde bu değişim görülmektedir. Hem bu beklenti ve istekleri öğrenmek hem de bunları karşılayabilecek stratejiler geliştirmek noktasında halkla ilişkiler teknikleri önemli katkılar sunmaktadır. Bu katkı aynı zamanda kurumsal itibarın gelişmesinde de kendini göstermekte böylece kurumlara ciddi avantajlar sağlamaktadır. Kurumla ilgili geçmişten günümüze kadar paydaşların algılarını ifade eden kurumsal itibar, kazanılması ve etkin şekilde yönetilmesi gereken hayati öneme sahip unsurlar içerisinde yer almaktadır. Çünkü iyi bir itibara sahip olan kurumlar rakiplerine göre daha çok ön plana çıkmakta ve tercih edilme noktasında ciddi avantajlar yakalayabilmektedirler. Bu avantajlar uzun dönemde kurumun pazardaki payını arttırmakta ve yüksek karlar elde etmelerini sağlamaktadır. Konunun bu öneminden dolayı kurumların gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurumsal itibarın oluşumundaki etkisini belirlemek amacına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma betimsel araştırma türünde ve ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem içerisinde birincil verileri elde etme aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya’da faaliyet gösteren NOVADA alışveriş merkezinden alışveriş yapan müşteriler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden araştırmacının zaman ve maliyet kısıtları dikkate alınarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 300 örnek belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik paket programı kullanılmıştır. Cevaplayanların frekans dağılımları, demografik özellikleri incelenmiş, güvenilirlik testleri ve regresyon analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal İtibar, Halkla İlişkiler, Alışveriş Merkezleri

Abstract
Parallel to the technological changes experienced today, there is a change in the expectations and desires of the stakeholders who have direct or indirect relations with the institutions. Public Relations techniques offer important contributions both to learning these expectations and desires and to developing strategies to meet them. This contribution also manifests itself in developing corporate reputation, thus providing significant advantages to corporations. Corporate reputation that expresses the perceptions of the stakeholders related to the institution from past to present is a one of the vital elements that must be acquired and managed effectively. Institutions that have a good reputation are more prominent than their competitors and could take remarkable advantages in terms of being preferred. These advantages increase the corporate’s long-term share of the market and ensure high profits. Because of the importance stated above, the research was carried out in order to determine the effect of the activities of public relations to the establishment of corporate reputation. This research was conducted in the form of descriptive research and relational screening. Customers shopping at the NOVADA shopping centre in Konya constituted the population of this research. Convenience sampling method, one of the non-random sampling methods, was used within this population due to time and cost constraints of the researcher, and 300 samples were determined. SPSS 20 statistical program was used in the analysis of the data. Frequency distributions and demographic characteristics of respondents were examined; reliability tests and regression analysis were conducted.

Keywords
Corporate Reputation, Public Relations, Shopping Centres
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri