• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ENTELEKTÜEL SERMAYE BİRİKİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM POLİTİKALARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
( HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICIES IN ENTELECTURAL CAPITAL: SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY SAMPLE )

Yazar : Osman Kürşat ACAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 193-215
675    1001


Özet
Günümüz dünyasında özellikle özel sektör için örgütlerin rekabette sahip olduğu maddi olmayan soyut değerlerinin bütünü olan entelektüel sermayenin önemi giderek artmaktadır. Örgütlerin sahip olduğu bilgi, deneyim, teknolojik altyapı, müşteri ilişkileri, insan sermayesinin birikimi vb. değerleri ifade eden entelektüel sermaye; örgütlerin doğru yönetilmesini sağlayan etkenlerdendir. Bir diğer taraftan da rakipleri karşısında örgütün gerçek değerinin ortaya çıkmasına ve örgütün sürdürülebilir bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Özel sektör için ileri sürülen birçok benzeri çıkarımlar, kamu kurum ve kuruluşları için de öne sürebilir. Yapılan çalışma ile 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel üniversitesinin 25 yıllık süre içinde sahip olduğu entelektüel sermayeye yönelik algılar nitel analiz yoluyla genel olarak ortaya konulmuştur. Bunun için özellikle bahse konu olan dönemde akademik ve idari olarak üst yönetim düzeyinde görev almış kişiler örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada betimsel nitelik analizi yöntemi kullanılmıştır. 25 yıl müddetince üniversitede görev alan yahut yakın zamanda emekli olmuş olan akademisyenler ve idari kişilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ardından 25 yıllık süre içerisinde izlenen insan kaynakları politikasının, entelektüel sermayeye olan katkısı dönemsel olarak; toplam altı döneme tekabül eden, dört rektör dönemi kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak insan kaynakları yönetimine yönelik izlenen politikalar ile entelektüel sermaye arasında bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Entelektüel Sermaye, İnsan Sermayesi, İnsan Kaynakları Yönetim Anlayışı, Süleyman Demirel Üniversitesi.

Abstract
In today’s world, importance of intellectual capital, that is non material whole abstract values organisations have in competing areas, gradually increasing especially for private sectors. Values like knowledge, experience, technological infrastructure, guest relations, human capital accumulation etc. that means intellectual capital is a factor which enables correct management of organisations. Also, these items provide revelation of its real value for organisations against their rivals and a sustainable structure. Such implications which are claimed for private sectors can be suggested for state institutions and organisations With this study, the inventory of the 25-year intellectual capital of Süleyman Demirel University, established in 1992 has generally been presented within the qualitative analysis method. Accordingly, the staff who worked at the senior management level academically and administratively were particularly selected as the sample in the mentioned period. The descriptive quality analysis has been used in the study. Face-to-face interviews were held with the academic and administrative staff who have taken charge in the university for 25 years or have recently been retired. After that, the effect of the 25-year human resources policy on the intellectual capital was evaluated totally in six periods. Consequently, a relationship has been found between policies on human resources management and intellectual capital.

Keywords
Intellectual Capital, Human Capital, Perception of Human Resources Management, Suleyman Demirel Univ
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri