• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR KARŞILAŞTIRMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN INTRAPRENEURSHIP, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND SOCIAL CAPITAL: A PUBLIC AND PRIVATE SECTOR COMPARISON )

Yazar : Mustafa KOCAOĞLU  Emine ŞENER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 164-175
653    998


Özet
Çalışma yaşamında meydana gelen dönüşümler çalışan ve örgüt ilişkilerinin de yeniden düzenlenmesi ve anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan endüstriyel ve ekonomik değişimler sadece çalışanlara olan bakışı değil, çalışanların işe ve kuruma olan bakışını da etkilemiştir. Bilgi çağının yarattığı altın yakalı çalışanlar kendi yeteneklerine ilişkin daha değerlendirici bir tutum sergileyebilmektedir. Bunun tam tersi örgütler ise rekabet ve teknolojinin etkisi ile yetenekleri farklı bir perspektiften ele alabilmektedir. Hem örgüt hem de çalışanın avantajı için bazı unsurların yöneticiler tarafından gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bu çalışmada da bu unsurlardan birkaçına odaklanılarak, örgütsel davranış alanına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında kurum içi girişimcilik, sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisi incelenecektir. Literatürde, örgütün yenileşmesinde etkin bir rol oynayan iç girişimcilik ile çalışanların örgüte bağlılık düzeyleri arasında pozitif ilişkinin olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte bu çalışma, sosyal ağ düzeyi ile ilişkili olan sosyal sermayenin de girişimcilik ve bağlılıkta önemli bir değişken olduğu savıyla planlanmış, Konya’da faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık çalışanlarına ulaşılarak gerçekleştirilen betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla her bir değişkene ilişkin hazırlanmış olan ölçme araçları kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilip yorumlanmış; çalışanların sosyal sermaye, girişimcilik ve bağlılık düzeylerine ilişkin elde edilen sonuçlar neticesinde öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurum İçi Girişimcilik, Örgütsel Bağlılık, Sosyal Sermaye

Abstract
Transformations taking place in the business life make it essential to reorganize and reconsider organizational relations as well. Industrial and economic changes experienced particularly in the recent years have influenced not only the view towards employees but also how they see their work and organization. The golden collar employees of the information age can perform a more beneficial attitude as regards their capabilities. Organizations with totally contrasting attitudes can address these capabilities from a different perspective owing to the influence of competition and technology. Certain issues should never be overlooked by managers for the advantage of both employees and the organization. In this study, the objective is to contribute to the field of organizational behavior, focusing mainly on these elements. Within the scope of this research, the relationship between intrapreneurship, social capital and organizational commitment will be studied. In the literature, there is said to be a positive correlation between the organizational commitment levels of employees and intrapreneurship, which plays an efficient role in organizational renovation. Besides, this is a descriptive field research, designed with the assumption that social capital which is related with the level of social network is a significant variable for intrapreneurship and commitment, reaching out employees from public and private sectors in Konya. During the research process, measurement tools specifically designed for each and every variable will be used to collect data. Data which will be obtained will be analyzed and interpreted. Suggestions will be made in line with the results regarding the level of social capital, intrapreneurship and commitment of employees.

Keywords
Intrapreneurship, Organizational Commitment, Social Capital
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri