• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMLARI BAĞLAMINDA YENİ KENT YÖNETİM YAPISI
(NEW URBAN MANAGEMENT STRUCTURE IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY )

Yazar : Hicran HAMZA ÇELİKYAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 127-140
803    1047


Özet
Küreselleşme ile ortaya çıkan değişimler, kentleri de içine almış; kent ölçeğinin gelişmesi, artan kentsel nüfus ve güçlü yerel dinamikler metropoliten kent olgusunu ortaya çıkarmıştır. Metropoliten kentler ile birlikte küçük kent ölçeklerinin yönetimi için tasarlanmış sistemler ye-rini yeni arayışlara bırakmıştır. Bu bağlamda, kentlerin örgütsel ve yönetsel özelliklerinin ye-niden tanımlanmasına duyulan gereksinim, yerel yönetim reformlarının farklı uygulama ve pratiklerle ülkelerin gündeminde yer bulmasına yol açmıştır. Dünyadaki gelişmelerle birlikte, Türkiye’de de yerel yönetimlerle ilgili reformlar yapılmıştır. İlk reform hareketleri 1980 sonrası yaşanan gelişmeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1984 tarihli 3030 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Türkiye’de ilk defa büyükşehir yönetim modeline geçilmiştir. 2000’li yıllar Türkiye’de kamu yönetimi alanında “idari yapıda reform” tartışmalarının başladığı yıllardır. Türkiye’deki mevcut yerel yönetim sisteminin ekseriyetle küçük ölçekli belediyelere göre yapılandırıldığı; dünyadaki gelişmeler ışığında kent yönetim-leri için yeni ölçütler geliştirilmesi gerekliliği gündeme gelmiştir. 2002 yılından itibaren, bu kapsamda yeni arayışlara yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. En son, 12 Kasım 2012’de kabul edilen 6360 Sayılı Yasa, büyükşehir yapılan iller için yeni bir yönetim yapılanması getirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye yerel yönetim sisteminin yapılan reformlar çerçevesinde geldiği nokta incelenecek, özellikle 2000’li yıllardan itibaren gerçekleşen reformlar yasal ve yönetsel düzlemde ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetim Reformları, Avrupa Birliği, 6360 Sayılı Yasa, Kent Yönetimi, Büyükşehir, İl Özel İdaresi

Abstract
Changes brought about by globalization, are also taken into the city; the development of the urban scale, the growing urban population and strong local dynamics are revealed the metropolitan city. The Systems designed for the management of small urban scales have gave place to new searches along with metropolitan cities. In this context, the need to rede-fine the organizational and managerial characteristics of cities has led to local government reforms taking place on the agenda of countries with different practices and applications. With the developments in the world, Local government reforms have been made also in Turkey. The first reforms were carried out within the scope of the developments after 1980. Municipality Law No. 3030 dated in 1983 was introduced for the first time metropolitan go-vernance model in Turkey. Discussions about “reform of the administrative structure" have been started in 2000s in the field of public administration in Turkey. Because of the current local government system in Turkey is usually configured according to the small- scale muni-cipalities and in the light of developments in the World, it is needed to develop new criterias for metropolitan urban management. Since 2002, studies have been carried out to find new approaches within this scope. Re-cently, the Law No. 6360, adopted on 12 November 2012, introduces a new management structure for the new metropolitan cities. In this study, Turkey’s local government system will be examined in the framework of re-forms and particularly reforms that have taken place since 2000s will be set forth in the legal and administrative level.

Keywords
Local Administration Reforms, European Union, Law No. 6360, Urban Management, Metropolitan City, Pro
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri