• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇEVRE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL POLICIES IN CASE STUDY: AKSARAY MUNICIPALITY )

Yazar : Bülent ESKİN  Sema DOĞANAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 38-54
600    965


Özet
Çevre sorunları, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Hava, su ve toprak kirliliği, küresel ısınma, flora ve faunanın tahribi, ekolojik dengenin bozulması, katı atıklar ve kentleşmenin ortaya çıkardığı problemler günümüzdeki ortak çevre sorunları arasında yer almaktadır. Bu çevre sorunlarının yerelde ortaya çıkması ilerleyen zamanda evrensel boyuta ulaşmasına neden olmaktadır. Çevre sorunlarının çözümünde yerel yönetimlere özellikle belediyelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda yapılacak olan politikaların yerelden başlayarak küresel bir boyuta ulaşması kapsamında, yerel yönetimlerin öneminin Aksaray Belediyesi örneği üzerinde irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle dünyada ve Türkiye’de çevre politikalarının gelişimi değerlendirilmiştir. Daha sonrasında, Aksaray ilinde çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalara ve faaliyetlere yer verilmiştir. Bu politikalar ve faaliyetler arasında içme suyu üretimi, alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları katı atıkların ortadan kaldırılması, yeşil alanların oluşturulması ve kentsel dönüşüm projeleri yer almaktadır. Çalışmanın en son kısmında, coğrafi konumu, doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile büyük önem taşıyan Aksaray ilindeki çevresel sorunlara yönelik olarak görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca gerçekleştirilen bu çalışma ile yapılacak araştırmalar için temel oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aksaray Belediyesi, Çevre Politikaları, Yerel Yönetimler

Abstract
Environmental problems have become one of the most important problems in Turkey as well as in every part of the world. Problems of air, water and soil pollution, global warming, destruction of flora and fauna, deterioration of ecological balance, solid wastes and urbanization are among the common environmental problems today. The emergence of these environmental problems locally leads to a universal dimension in the future. Local governments, especially municipalities, have important responsibilities in solving environmental problems. In the light of these explanations, it was aimed to investigate the importance of the local administrations on the Aksaray Municipality example, in terms of reaching a global dimension starting from the local level. In scope of this study, firstly is evaluated the development of environmental policies in the world and Turkey. Later, policies and activities for the solution of environmental problems in Aksaray province is explained. Among these policies and activities are the provision of drinking water, sewage infrastructure activities, the elimination of solid wastes, creation of green spaces and urban transformation projects. In the last part of the study, opinions and suggestions were made for environmental problems in Aksaray province which is of great importance with geographical location, natural, cultural and historical values. Also, in this study is aimed to present a basis for future researches.

Keywords
Aksaray Municipality, Environmental Policies, Local Governments
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri