• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE MEVSİMSEL İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR MANİSA ALAŞEHİR ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ
(STUDİES OF SEASONAL LABOR MOBİLİTY AND SEASONAL AGRİCULTURAL WORKER PROBLEMS ENCOUNTERED BY LİFE İN TURKEY: MANİSA / ALAŞEHİR EXAMPLE )

Yazar : Serdal AFŞAR  Murşit IŞIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 176-192
675    1025


Özet
Tarım hiç şüphesiz Osmanlı Devleti’nden günümüz Türkiye’sine devletin en önemli ekonomik dinamiği ve halkında en önemli geçim kaynağı olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmış olduğu araştırmalara göre 28 milyonluk istihdamın %23’ünü tarım sektörü oluşturmaktadır. Yaklaşık 6 milyon tarım işgücünün de yarısını mevsimlik tarım işçilerinin oluşturduğu tahmin edilmektedir. İstihdam oranına bakıldığında oldukça yüksek bir oranı olan mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışma hayatına ilişkin hukuki düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmektedir. Aynı işi yapan tarım işçileri arasında bile gerek coğrafi gerekse cinsiyete göre ücret farklılıkları göze çarpmaktadır. Araştırmanın amacı, Türkiye’deki mevsimlik tarım işçilerinin mevcut durumu ve yaşadıkları sorunlarının incelenmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri üretmektir. Bu amaç doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerinin; ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, ücret ve çalışma koşullarının insan onuruna yakışır şekilde standartlaştırılması doğrultusunda öneriler sunmaktır. Çalışmada üzüm toplama ve üzüm işletmelerinde çeşitli işlerde çalışmak için Manisa’nın Alaşehir ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerinin; demografik özelliklerini, yaşam koşullarını ve çalışma şartlarını ele alan bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların demografik özelliklerine göre çalışma koşulları, barınma ve ulaşım sorunları arasında farklılıklara rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mevsimlik İş, Mevsimlik Tarım İşi, Mevsimlik Tarım İşçisi, İstihdam

Abstract
Agriculture is undoubtedly the Ottoman Empire to the present state of Turkey's most important economic dynamics and has been the most important source of livelihood of the people. According to research 23% of the 28 million jobs that have made Turkey Statistical Institute constitutes agricultural sector. It is estimated that about half of the 6 million agricultural workforce is made up of seasonal agricultural workers. Regarding the employment rate, it is seen that the legal regulations regarding the working life for seasonal agricultural workers, which is a very high rate, are inadequate. Even among the agricultural workers who do the same job, wage differentials by geography and sex are striking. The aim of the study was to examine the problems that the current situation of seasonal agricultural workers and live in Turkey and to produce solutions for the elimination of this problem. In line with this aim, seasonal agricultural workers; transportation, accommodation, education, health, wages and working conditions in accordance with the standards of human dignity. The seasonal agricultural workers who came to the Alaşehir district of Manisa to work in various jobs in grape harvesting and grape operations in the research; demographic characteristics, living conditions and working conditions. According to the results of the research, there were differences in the working conditions according to the demographic characteristics of the employees, between the problems of transportation and transportation.

Keywords
Seasonal Jobs, Seasonal Agricultural Work, Seasonal Agricultural Worker, Employment
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri