• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GAGAUZ KİMLİĞİ VE SİYASAL ÖZERKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE MOLDOVA KAMU YÖNETİMİ REFORMLARININ GAGAUZ YERİ (GAGAUZ ÖZERK BÖLGESİ) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(AN EVALUATION OF THE MOLDOVAN PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS IN TERMS OF GAGAUZ YERI (THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA), GAGAUZ IDENDITY AND POLITICAL AUTONOMY )

Yazar : Şeniz ANBARLI BOZATAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 1-19
698    1450


Özet
Gagauz kimliği; asimile edilme politikalarına rağmen, din, dil ve kültür gibi farklı özellikleriyle ve varlığını sürdürme çabasıyla ayakta kalma mücadelesinin en çarpıcı örneklerindendir. Gagauz özerkliğinin idari alanı, yasama ve yürütme organları, yetkilerinin kapsamı, merkezi düzeyde temsil edilme ve karar verme haklarını düzenleyen 1994 Yasası, Avrupa'da başarılı bir özerklik örneği olarak değerlendirilmektedir. Yasa ile Gagauz kimliğinin korunması ve topluluk ihtiyaçlarının belirlenmesi çerçevesinde, dilin gelişimi, kültürün korunması ve sosyo ekonomik bağımsızlık garanti edilmektedir. Çalışmada, Gagauz kimliğinin temel dinamiği olarak dil, 1994 özerklik yasasının getirdiği sistem, çoğu zaman gerilimlerle anılan Gagauz Yeri Moldova ilişkileri ve özerkliğe dair siyasal süreçler incelenmektedir. Söz konusu siyasal süreçlere, Gagauz elitleri ve Türkiye’nin rolü de dâhil olmaktadır. Gagauz Yeri özerk statüsünün devamı ve Moldova toprak bütünlüğü bağlamındaki gelişmeler, Türk dünyasının bu özel parçasının özenle korunması gerekliliği ile birleşerek, gelecek perspektiflerinin ana hatlarını çizmektedir. Moldova’da özellikle son dönemde gerçekleşen kamu yönetimi reformları, yalnızca idari merkez (Moldova) değil, Gagauz Yeri açısından da önemli değişiklilere konu olmaktadır. Çalışmanın bu noktasında temel ilgi, Moldova’da gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarının Gagauz Yeri’ni nasıl etkilediğinin değerlendirilmesidir. Bu çerçevede Moldova ve Gagauz Yeri arasındaki başlıca sorun alanlarının belirlenmesi, mevcut kamu yönetimi reformlarının Gagauz Yeri’ne etkilerinin değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gagauz kimliği, özerklik, Gagauz elitleri, kamu yönetimi reformları.

Abstract
Gagauz identity, despite the assimilative policies, vividly epitomizes the survival efforts with such various characteristics as religion, language, and culture and its efforts to stand alive. The 1994 Law regulating the administrative zone of the Gagauz autonomy, legislative and executive organs, jurisdiction, central representation and the right to decision-making is regarded as a successful autonomy example in Europe. Development of the language, protection and preservation of the culture, and socioeconomic independence should be ensured to preserve the Gagauz identity by law and to identify the community’s needs. The present study discusses language as the cornerstone to the Gagauz identity, the system having emerged from the 1994 Law on the Special Status of Gagauz Yeri, the mostly tense relationship between Gagauz Yeri and Moldova, and autonomy-oriented political processes. These political processes also incorporate the role of Gagauz elites and Turkey. The developments concerning the continuation of the autonomous status of Gagauz Yeri and Moldovan territorial integrity along with the necessity that this special part of the Turkish world should be protected and preserved meticulously constitute the guidelines of the future perspective. The recent public administration reforms in Moldova have introduced notable changes for not only the central government (Moldova) but also Gagauz Yeri. The primary concern of the study is to evaluate how these public administration reforms in Moldova have affected Gagauz Yeri. The identification of the prominent problems in the relationship between Moldova and Gagauz Yeri will allow for the evaluation of the effects of the in-force public administration reforms on Gagauz Yeri.

Keywords
Gagauz identity, autonomy, Gagauz elites, public administration reforms.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri