• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ANADOLU VE İRAN TÜRK GÖÇEBE TOPLULUKLARI ARASINDA ORTAKLIKLAR
(COMMON POINTS BETWEEN ANATOLIA AND IRAN TURKISH NOMADIC PEOPLE )

Yazar : Farzaneh DOULATABADİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 28-37
781    1318


Özet
Türkler, yeryüzünde geniş alanlara yayılmış; dillerini gittikleri coğrafyalarda yaşatmış ve kültürlerini o coğrafyalara yaymışladır. Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar olan bölgede etnik, sosyal ve kültürel bağla bir birlerine bağlandıkları gibi dil ve din, bu bağı güçlendirmiştir. Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’da yoğun göç dalgası, konar-göçer Türklerin yerleştikleri alan olmuştur. Gerek Selçuklular, Osmanlılar gerekirse de Safeviler, konar-göçer Türk nüfusunu, siyasi ve sosyal nedenlerden dolayı çeşitli yerlere yerleştirmişlerdir. Afyonkarahisar, Bolvadin’e Yazır, Avşar, Karkın ve Çepni boyları yerleştikleri gibi Osmanlı döneminde Anadolu’ya göç ettirilen Karabağ Türkleri Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Türkler iskân edilen yerlere ya kendi aşiret, oymak adlarını ya da yerleştikleri mekanın coğrafi özelliklerinden kaynaklanan adları veya buraya gelmeden önceki yerleşim adlarını vermişlerdir. Günümüz İran coğrafyasında yaşayan konar-göçer Türkler, Kaşkay Türkleri, Şahsevenler ve Türkmenler olmak üzere Anadolu’da yaşayan yörüklerle birçok yönden benzerlik göstermektedir. Çok geniş bir alanda yaşayan Türk halklarının dilleri, kültür, politika, iklim vb. sebeplerle doğal olarak birbirinden farklılaşmaya başlamıştır. Yüzyıllardır bulundukları coğrafyadan başka coğrafyalara göç eden kavimler, kendilerine ait kültür birikimlerini kendileri ile birlikte dillerinde taşımışlardır. Çalışmamızda bu iki coğrafyada yaşayan Türk halklarının inanç, sosyal yapı, dil, ekonomi ve kültürel ortaklıları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İran Türkleri, Anadolu Türkleri, Kültürel Ortaklıklar, Göç, Sosyal Yapı

Abstract
The Turks spread over large areas on earth; They has lived their tongues in their geographies and spread their cultures to that geography. The Turks have strengthened this tie, as language and religion attach to ethnic, social and cultural ties to the region from Central Asia to Anatolia. Caucasus, Iran, Iraq, Syria, Egypt and Anatolia. The Seljuks, the Ottomans and the Safavids, if necessary, placed the Turkish-nomadic Turks in various places for political and social reasons. Yazır, Avşar, Karkın and Çepni trtribes were settled in Afyonkarahisar and Bolvadin. In addition, the Turks of Karabakh, who were emigrated to Anatolia during the Ottoman period, were placed in Anatolia. The Turks gave their settlements the names of their tribes, names of tribes, or geographical features of the place where they lived or the names of settlements before they came here. Alight-nomadic Turks who live in the geography of present-day Turkmen, Kashkay Turks and Shahseven are similar in many ways to the nomads living in Anatolia. Language, culture, politics, climate etc. of Turkish people living in a very wide area. naturally begin to differentiate from each other. Tribes that have migrated from geography to geography where they have been around for centuries have carried their own cultural accumulations with their own tongues. In our work, belief, social structure, language, economic and cultural partnerships are discussed.

Keywords
Iranian Turks, Anatolian Turks, Cultural Partnerships, Migration, Social Structure
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri