• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI
( ANALYSİS OF RELATİONSHİP BETWEEN BRAND TRUST BRAND LOYALTY AND BRAND PREFERENCE: STATİONERY INDUSTRY APPLİCATİON )

Yazar : Vahap ONEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1031-1044
313    633


Özet
Markaya olan güvenin gerek marka sadakati açısından gerekse de marka tercihi açısından olması gerekeken önemli bir bileşen olduğu öngörülmektedir. Bu manada çalışmamızda kırtasiye kalem sektörü uygulamasıyla marka güveni ile marka sadakati, marka güveni ile marka tercihine ve marka tercihi ile marka sadakati arasındaki ilişkilerin gösterilmesi amaç edinilmiştir. Çalışmada marka güveni ölçeği için Delgado- Ballester’ın (2004:579) çalışmasından alınmış dört ifade ile ölçülürken, marka sadakati ölçeği için Özdemir ve Koçak (2012)’ın çalışmalarında yer alan tutumsal marka sadakati ve davranışsal marka sadakati ölçekleri birleştirilerek elde edilen 5 ifadeli ölçek, marka tercihi ölçeği için Chang ve Liu’ nun geliştirdiği 4 ifadeli ölçek, kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak ölçekler güvenirlik ve faktör analizine tabi tutularak ölçekler kullanıma hazır hale getirilmiştir. Daha sonra, tüm ölçeklerin ortalama değerleri ölçülmüş ve elde değerlerinin ortalamanının bir az üzerinde olduğu tespit edilerek firmaların bu marka bileşenlerini geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. BUndan sonra, marka güveni ile marka sadakati arasındaki ilişki regresyon analizine tabi tutularak ölçülmüştür. Yapılan analiz soncunda marka güveni ile marka sadakati arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, marka güveni ile marka tercihi arasındaki ilişki regresyon analizine tabi tutulmuş ve analiz soncunda marka güveni ile marka tercihi arasında yüksek seviyede anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. En son olarak ise marka tercihi ile marka sadakati arasındaki ilişki regresyon analizine tabi tutularak ölçülmüş, analiz soncunda marka tercihi ile marka sadakati arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak; marka güveni gerek marka sadakatini gerekse de marka tercihini anlamlı ve olumlu yönde etkilediği ilave olarak marka tercihinin de marka sadakatini istatiksel olarak anlamlı ve pozitf yönde etkilediği ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Marka Sadakati, Marka Güveni, Marka Tercihi Kırtasiye Sektörü

Abstract
It is foreseen that brand trust is an important component in terms of brand loyalty or brand preference. The porpose of this study is to indicate the association between brand trust and brand loyalty, brand trust and brand preference and brand loyalty with the application of stationery pen sector. In the study, while measured by four expressions from the study of Delgado-Ballester (2004: 579) for the brand trust scale, five expressions obtained by combining the attitude brand loyalty and behavioral brand loyalty scales of Özdemir and Koçak’s study (2012), brand preference scale which is developed by Chang and Liu, is consist of four expressions. In the study, as a firstly the scales were subjected to reliability and factor analysis and the scales were ready for utilization. After that, the average values of all scales were measured and it was determined that the average of the scales was slightly lower than the average of the scales and they must be improved. First, the relationship between brand trust and brand loyalty has measured by subjecting it to regression analysis. The analysis brought out that there is a positive assoctiaiton between brand trust and brand loyalty. Similarly, the relationship between brand trust and brand preference is subjected to regression analysis, and at the end of the analysis it appeared that there is a significant and positive associaition between brand trust and brand preference at high level. As a result, ith has been found brand trust affects both brand loyalty and brand choice in a meaningful and positive way addtionally, it has been determined that brand preference affects brand loyalty in a statistically significant and positive way.

Keywords
Brand Loyalty Barnd Trust Brand Preferenece Stationery Industry
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri