• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AHMET HAMDİ TANPINAR’IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANINDAKİ RÜYA SAHNELERİNİN SİMGESEL BİR OKUMASI
(A SYMBOLIC READİNG OF DREAM SCENES in AHMET HAMDİ TANPINAR’S THE TİME REGULATION INSTİTUTE NOVEL )

Yazar : Burcu YILMAZ ÇEBİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 398-419
    


Özet
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sanat anlayışının temel dinamiklerinden biri kendi hayatını ya da dönemini folklorik malzeme olarak eserlerinde kullanmamasıdır. Yazar, gerçek hayattaki kişi, mekân, olay, nesne ya da durumlara simgesel anlam kazandırmak suretiyle eserlerinde yeniden anlamlandırır. Sıradan bir nesneyi simge hâline getirirken onu diğer yazarlardan/şairlerden ayıran özelliği sahip olduğu bakış açısıdır. Tanpınar’ın eserlerinde bütün eşyalar, kişiler mekânlar vb. imajlarıyla birlikte gelir. Daha sonra bu imajlar faklı imajlara dönüşür ve giderek genişleyerek simgesel bir unsur hâline gelirler. Ahmet Hamdi Tanpınar simge kullanmada her ne kadar mutlakçı olmasa da kurgusal eserlerinde okuyucunun karşısına geniş bir simgesel malzeme çıkar. Yazarın eserlerinde mitlerden, dinî ve edebî kaynaklardan, sanat eserlerinden beslenen evrensel simgeler olduğu gibi sadece kendisine has simgeler de bulunur. Bu çalışmada, Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında rüya/zamana ait sahneler simgesel bir okumayla yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, simge, rüya, zaman

Abstract
One of the basic dynamics of Ahmet Hamdi Tanpınar’s art view is that he does not use his own life or period in his works as folkloric material. The author re-interprets in his works by giving symbolic meaning to the real person, place, event, object or situations. His characteristic point of view distinguishes him from other writers / poets while bringing an ordinary object as a symbol. In Tanpınar’s literary works all the things, persons, places and so on means with images. Then these images transforms different images and gradually expand to become a symbolic element. Although Ahmet Hamdi Tanpınar is not absolute uses a symbolic material, appears comprehensive symbolic material against the reader in his fictional works. In his works there are unique symbols as is the case in universal symbols that fed from myths, religious, literary and art works. In this study, will be interpreted dream/time scenes in The Time Regulation Institute with a symbolic reading.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, symbol, dream, time.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri