• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


12 EYLÜL 1980 DARBESİ İLE 28 ŞUBAT 1997 DARBESİ ARASINDA DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ ve DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI
(RELIGION-POLICY RELATIONSHIP and POLICY of RELIGION EDUCATION BETWEEN SEPTEMBER 12, 1980 COUP D’ETAT- FEBRUARY 28, 1997 MILITARY INTERVENTION )

Yazar : Sinan ATEŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 586-607
749    1121


Özet
Çok partili hayata geçiş sürecinin başlamış olması, dünyada yaşanan Soğuk Savaş esnasında Türkiye’nin bu savaşta ABD’nin yanında yer alması ve II. Dünya Savaşı sürecinin ülke içerisinde oluşturduğu iktisadi buhran neticesinde 1946-1950 yılları arasında Türkiye’de “dini uygulamalarda liberalleşme” olarak adlandırılan bir süreç yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu sürecin ardından 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, 1946-1950 arasında başlayan dini uygulamalarda liberalleşme sürecine hız kazandırmış ve bu süreci 1960 darbesine kadar devam ettirmiştir. 1960 darbesi sonrası ise farklı bir durum ortaya çıkmış ve din politikaları hususunda bazı değişiklikler yapılmış olup 12 Eylül 1980 Darbesi’ne kadar bu durum devam etmiştir. 12 Eylül Darbesi’nden sonra da bu süreç devam etmiş ve din politikaları bağlamında bazı değişiklikler yapılmış ve bir takım uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple 12 Eylül Darbesi sonrası din-siyaset ilişkisinin gelişiminin anlaşılıp ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu çalışmada 12 Eylül 1980 Darbesi’nden 28 Şubat Darbesi’ne kadar Türkiye'de din olgusuna ilişkin izlenen temel politikalar ile bunların uygulanmasına ilişkin hususlar üzerinde durulacaktır. Çalışmada çok partili hayatla birlikte Demokrat Parti'nin din politikaları üzerindeki etkisi ve 27 Mayıs Darbesi sonrası din politikaları özetlendikten sonra, din konusunda gündeme gelen okullarda din eğitimi, 1980 sonrası okullarda din eğitimi, din eğitiminde muafiyet şartları, din eğitiminde yaklaşım tarzı, din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları, laikliğe aykırılık gerekçesiyle siyasi parti kapatma, başörtüsü sorunu ve 28 Şubat Süreci din/laiklik politikaları, sekiz yıllık zorunlu eğitim gibi temel konular kronolojik sıraya uygun olarak ele alınıp incelenecektir

Anahtar Kelimeler
12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Darbesi, Din Politikaları, Laiklik, Din-Siyaset İlişkisi

Abstract
With the beginning of multiparty lifelong transition process and during the Cold War in the world, Turkey was alongside the U.S.A. and at the same time, The World War II process created a crisis within the country. All these caused a process called "liberalization in religion" between the years of 1946-1950 in Turkey. Following this process, the Democratic Party, which came to power in 1950, accelerated the process of liberalization in religion and the Democratic Party continued this process until the 1960s. A different situation emerged after the 1960 coup d’état and there have been some changes in religious policies, this situation continued until the September 12th coup d’état. This situation also continued after the coup d’état, some changes were made in the context of religious policies, a number of implementations were actualized. Therefore, after the September 12th coup d’état, it is important to reveal the understanding and development of the relationship between religion and politics. In this study, it will be focused on the basic policies concerning the religious phenomenon from the September 12th coup d’état until February 28th coup d’état in Turkey and the issues related to their implementation. In this study, after summarizing the Democratic Party 's influence on religious policy with the multiparty life and after May 27th, religious education in schools which became the main topic of agenda about religion, religious education in schools after 1980, the exemption conditions in religious education, manner of approaching to the religious education, course books of religious culture and knowledge of ethics, closure of political parties due to the contradiction of secularism, headscarf issue and the February 28th process of religion / secularism policies and eight years of compulsory education will be handled in accordance with chronological order.

Keywords
September 12th military Coup d’état; February 28th military coup d’état; Religion Policies; Secular
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri