• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING ENVIRONMENTAL LITERACY LEVEL OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Özlem ULU KALIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 155-170
859    1116


Özet
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerini davranış ve tutum değişkenleri açısından belirlemektir. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Artvin Merkez ilçedeki ortaokulların 7. sınıfında okuyan 320 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla “ilköğretim Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmış, verilerin aritmetik ortalamasına bakılmıştır. Alt boyutlar arasında bir ilişkinin olup olmadığını ortaya çıkarmak için ise basit doğrusal korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda davranış ve tutum alt boyutları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = 0,48, p < 0.01). Çalışma grubu çevre okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanın ortalaması X=82,3 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
sosyal bilgiler, çevre eğitimi, çevre okuryazarlığı

Abstract
The goal of this study is to determine the literacy level of secondary school students in terms of attitude and behavior variables. The study was carried out in 2017-2018 education semester; a total of 320 students studying at secondary school, 7th grade, in Artvin city center, were included the study. Survey model was used in the study. “Environmental Literacy Scale for Secondary School Students” was used in order to collect data and the arithmetic mean of the data was calculated. In order to reveal if there was a relation between sub-dimensions, simple linear correlation analysis was carried out. At the end of the study, it was determined that there was a positive and meaningful relation between behavior and attitude sub dimensions (r = 0, 47, p < 0.01). The average of secondary school students scores in environmental literacy scale was calculated as X=82, 3. In this case, it can be said that secondary school 7th grade students’ environmental literacy level is high.

Keywords
Social Studies, Environmental Education, Environmental Literacy
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri