• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


EKONOMİNİN TOPLUMSAL GELİŞİM SÜRECİNDEKİ YERİ
(THE ROLE OF ECONOMY İN THE SOCİAL DEVELOPMENT PROCESSES )

Yazar : Hasan ALPAGU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 303-317
666    1070


Özet
İktisadi düşünce tarihi ekonomi biliminin temelini oluşturmaktadır. Ekonomi alanında yeni bir teori veya tez ileri sürebilmek için bu alanla ilgili yapılmış çalışmaların, ileri sürülmüş düşüncelerin ve toplumun ekonomik gelişim tarihinin bilinmesi gerekmektedir. Mezopotamya, Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve 12. Yüzyıldan itibaren bilimsel ağırlık taşıyan düşünürlerin tezleri Quesnay, Smith, Ricardo, Marx, Say, Menger gibi sosyal bilimcilerin eserleriyle ekonomi biliminin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde ekonomi bilimi kalitatif ve kantitatif yöntemlerle toplumun ekonomik gelişimine yön vermeye devam etmektedir. Bu temel düşünce bazında bu çalışmada iktisadi gelişim süreci değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İktisat tarihi, modern ekonomi, iktisadi teoriler, gelişmişlik, azgelişmişlik

Abstract
The history of economic thought is the basis of economics. In order to promote a new theory or thesis in the field of economics, it is necessary to know the studies about this field, and the ideas put forward and the history of economic development of the society. The theses of Mesopotamia, Ancient Greek, Roman Empire and scholarly thinkers from the 12th century form the basis of economics with the works of social scientists such as Quesnay, Smith, Ricardo, Marx, Say, Menger. Today, economic knowledge continues to guide the economic development of the society with qualitative and quantitative methods. This basic idea is based on the economic development process in this study.

Keywords
History of economics, modern economy, economic theories, development, underdevelopment
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri