• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ORDU SİYASET İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(POLİTİCAL RELATİONS WİTH THE ARMY: THE CASE OF TURKEY )

Yazar : Murat AYGEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 248-266
675    1135


Özet
Türk siyasal hayatının en belirleyici unsurlarından birisi ordunun siyasal hayatta oynadığı roldür. Hiç şüphe yok ki her bir askerî müdahale başarılı olduğu oranda ordunun gücünü artıracak düzenlemelerle birlikte yeni vesayet odakları ortaya çıkarmıştır. Ancak darbelerin oluşum nedenleri ve yarattığı sonuçlar da sadece asker üzerinden anlaşılmaz. Bunun sivil ayağı üzerinden toplumun yaşadığı olumsuzlukları da değerlendirmek lazımdır. Her bir askerî müdahale kendi tarihsel-toplumsal, ekonomik, kültürel ve sosyo-politik düzen inşa etmiştir. Bu yeni düzenlerin ne olacağı ve nasıl şekilleneceği tek başına ordunun irade, karar ve eylemleriyle gerçekleşmemiş, sosyal ve siyasal aktörlerin müdahil olduğu güç ilişkileri içinde belirlenmiştir. Aynı zamanda her bir askerî müdahale sonrasındaki sosyo-politik ve sosyoekonomik düzenlemeler farklı toplumsal ve siyasal aktörler üzerinde değişik etkilerde bulunmuştur. Türkiye, bir darbe teşebbüsüyle tarihinde ilk defa yüz yüze gelmemiştir. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye tarihinde bir ilktir. Zira tarihte ilk defa, toplum ve devlet nezdinde kendisini bir “dinî hareket” olarak nitelemiş bir yapı kendi halkına silah doğrultup, gayri meşru şekilde devlete el koyma teşebbüsünde bulunmuştur. Eğitim odaklı bir dinî hizmet görüntüsü altında “devlete sızma” gibi bir amacı gizlice gerçekleştirdiği anlaşılan bir yapı, bu kez devleti doğrudan ele geçirmek üzere millete silah doğrultup, milletin meclisini bombalayıp, halkını öldürmüş ve birçoğunu da yaralamıştır.

Anahtar Kelimeler
Darbe, Demokrasi, Askeri müdahale, Siyaset

Abstract
One of the most decisive elements of Turkish political life is the role played by the army in political life. There is no doubt that every military intervention has succeeded in bringing forth new centers of tutelage along with the ordinances that will increase the strength of the army. However, the reasons for the formation of military coups and the consequences they create should not be understood only through the military. This has to be evaluated in terms of the negativities on the civil society. Each military coup built its own historical-social, economic, cultural and socio-political order. How these new arrangements will be shaped; not only with the decisions and actions of the army, but also with the social and political actors involved. Each of the socio-political and socioeconomic arrangements that occurred after the military coups had different effects on different social and political actors. Turkey has come face to face for the first time in history with a coup attempt. But the July 15 coup attempt, a first in the history of Turkey. Because, for the first time in history, a structure that characterized itself as a "religious movement" in society and the state has pointed a gun at its own people and has attempted to seize the administration in an unlawful manner. This structure, which has been secretly realized as the aim of "infiltration to the state" in the image of an education-oriented religious service, has pointed the gun at the national so as to seize the state directly, bombed the national assembly, killed its own people and wounded many of them.

Keywords
Military coup, Military intervention, Democracy, Politics.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri