• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER
(HENDİADYOİNS İN ARMENO-KİPCHAK )

Yazar : Fatma ŞENYÜZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 56-67
1052    2436


Özet
Tarihî Kıpçak Türkçesinin önemli bir kolu olan Ermeni Kıpçakçası XIII. yüzyıldan XV. yüzyılın sonlarına kadar konuşma dili ve din dili olarak varlığını sürdürmüş, XVI.-XVII. yüzyıllar arasında batı Ukrayna’da önemli yazılı belgeler bırakacak düzeye ulaşmıştır. Kıpçak Türklerinin konuşma dili Ermeni harfli Kıpçakça metinlerde yazı dili olarak kullanıldığından önem arz etmektedir. Bir ifadeyi daha güçlü kılmak, kavramı zenginleştirmek amacıyla ikilemeye ihtiyaç duyulur. İkileme aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşabildiği gibi yakın veya zıt anlamlı kelimelerin yahut ses benzerliği olan iki sözcüğün yan yana getirilmesiyle de oluşur. Türkçenin tarihî seyri içinde “İkileme” konusu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir; fakat çalışmaya kaynak teşkil eden Ermeni harfli Kıpçakçada ikilemeler detaylı bir incelemeye tabi tutulmamıştır. Çalışmada Aleksandr Garkavets’in Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi metinlerinin tamamını esas alarak hazırladığı Kıpçakskoye Pismennoye Naslediye III, Kıpçakskiy Slovar adlı Kıpçakça sözlüğü taranmış ve Ermeni harfli Kıpçakçada tanıklanan ikilemeler oluşumları ve anlamları açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ermeni Harfli Kıpçakça, morfoloji, ikilemeler

Abstract
Historical Kipchak Armenian Kipchakcisi, an important branch of Turkic, century XV. Until the end of the century, he continued his existence as a spoken language and religion. has reached the level of leaving important written documents in western Ukraine for centuries. The speech language of the Kipchak Turks is important because it is used as a writing language in Armenian-language Kipchak texts. It is necessary to make an expression stronger and to dilate the concept. The dilemma also occurs by repeating the same word, as well as the close-up or opposite words or the two words that are similar in voice. "Turkmenin" has been studied in detail in the course of "history" in the course of history; but the Armenian-language Kıpçakçada dichotomies that constitute the source of the work have not been subjected to a detailed examination. Kipchakskoye Pismennoye Naslediye III prepared by Aleksandr Garkavets based on the entire texts of Armenian-Turkish Kipchak Turkish, Kipchaksky Slovar, Kipchak language dictionary, and the Armenian-language Kipchakchadas were evaluated in terms of their formations and meanings.

Keywords
Kipchak Turkic in Armenian Script, morphology, reduplications
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri