• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KLASİKLERİMİZ BEKİR ÇOBANZADE'NİN ARAŞTIRMALARINDA
(OUR CLASSICS IN THE STUDIES OF BAKIR CHOBANZADEH )

Yazar : Almaz Ülvi BİNNATOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 49-56
5842    3765


Özet
M. Füzuli, H.Bayqara, ?.N?vai v? İ.X?tai yaradıcılıqlarını linqvistik-poetik baxımdan t?hlil ed?r?k sanballı monoqrafik ?s?rl?r yaradan, z?ngin mütali? v? biliy? malik olan Krım tatar v? Az?rbaycan xalqının böyük oğlu B?kir Çobanzad? irsi yeni istiqlal m?fkur?si işığında araşdırıldıqca h?l? çox uca zirv?l?r f?th edil?c?yin? ?minik. M?qal?d? B. Çobanzad?nin - dilçi alimin araşdırmaya c?lb etdiyi problemin dilçilik-?d?bi t?nqidi kontekstd? qarşılıqlı ş?kild? t?dqiqi mühüm ?h?miyy?t k?sb edir. Klassikl?rin yaradıcılığı misalında bel? bir t?dqiqat üsulu özü maraqlı elmi-n?z?ri m?s?l?dir. V? bütün bu elmi-n?z?ri t?hlill?rin I türkoloji qurultay ?r?f?sind? t?qdim olunması da mühüm faktordur. M?qal?y? c?lb edil?n araşdırma ?s?rl?ri ilk d?f? t?dqiqata c?lb edilmişdir v? s.

Anahtar Kelimeler
B.Çobanzadə, M.Füzuli, İ.Xətai, H.Bayqara, Ə.Nəvai, I türkoloji qurultay, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, elmi-nəzəri təhlil.

Abstract
The study and research of the scientific heritage of the great son of the Crimean Tatar and Azerbaijani peoples Bekir Chobanzadeh, a widely-read person of high erudition, the author of monumental monographs, investigating works of M.Fuzuli, Sh.I. Khatai, H.Bayqarah, A.Navoi in the linguistic-poetic aspect, is of great interest for science and opens up new prospects for researches in the light of the period of the independence. This article defines an importance of a problem, which scientist-linguist B.Chobanzadeh has involved in his researches within linguistic-literary context in the comparative plan. The similar method of research of the works of our classics in itself represents an interesting theoretical problem. The important factor is that all these scientific-theoretical researches have been presented to scientific community on the eve of the I Turkologic Congress. The works, considered by author, are involved in scientific research for the first time in the presented article.

Keywords
B.Chobanzadeh, M.Fizuli, I.Khatai, H.Bay¬qa¬¬rah, A.Navoi, I Turkologic Congress, linguistics, liter
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri