• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


NİZAMİ GƏNCƏVİNİN «YEDDİ GÖZƏL» POEMASINDA KAMILLƏŞMƏ MODELİNİN ŞƏRHİ
(COMMENTARY ON WISDOM MODEL IN NIZMI GANJAVI'S "SEVEN BEAUTIES" POEM )

Yazar : Huraman HUMMATOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 1-7
4434    6211


Özet
Nizami yaradıclığında, o cüml?d?n «Yeddi göz?l» poemasında t?s?vvüfi motivl?ri geniş ş?kild? müşahid? olunur. Lakin bu motivl?rd?n istifad? şairin yaradıcılığını bütöv ş?kild? t?s?vvüfi-irvani görüşl?rin t?c?ssümü hesab etm?y? imkan vermir. Ona gör? ki, Nizami görk?mli müt?f?kkir filosof idi. Bütün t?dqiqatçıların t?sdiq etdiyi kimi, XII ?sr Ş?rq v? Az?rbaycan intibahını yaradan v? onun bütün ideya-estetik ağırlığını çiyinl?rind? daşıyan Nizamini özün?q?d?rki m?d?ni irsin bütün müt?r?qqi ideyaları c?lb ets? d?, o öz yaradıcılığında m?qbul bildiyi ideyalardan istifad? edirdi. Sufizm d? özünün müt?r?qqi ideya v? motivl?ri il? Nizami üçün c?lbedici fikir qaynağı idi. Şair bu qaynağa bigan? qalmamış, sufi ideya v? motivl?rind?n istifad? etmişdir. Lakin müşahid?l?r göst?rir ki, Nizami sufizmd?n yaradıcı ş?kild? istifad? etmişdir. Y?ni süfi görüşl?ri ona öz ideyalarıını verm?k üçün bir vasit? rolunu oynamış, şair heç vaxt sufi ideyalarının tam t?siri altına düşm?mişdir. «X?ms?»d? t?s?vvüfd?n istifad?nin ?s?rd?n-?s?r? f?rqli ş?kild? t?qdim olunması, sonuncu poemada – «İsg?nd?rnam?»d? Nizaminin artıq sufizmd?n, dem?k olar ki, yerli-dibli istifad? etm?m?si d? s?n?tkarın sufizm? yaradıcı yanaşdığını göst?rir.

Anahtar Kelimeler
Nizami, "Xəmsə", "Yeddi gözəl", "Bəhramnamə", təsəvvüf.

Abstract
Tasaffuv motives are seen openly in Nizami’s creativity particularly in his “Seven beauties” poem. But the use of these motives dont give an opportunity to consider presentation of tasaffuv-irvan thoughts of the poet as whole. That is why, Nizami ws a well known wisdom philosopher. As all researchers confirm, Nizami used the ideas which he considered satisfactory although Nizami attracted the contemporary ideas of the cultural heritage pre him. Suphizm was a source of thoughts with its contemporary ideas and motives for Nizami. The poet was not indifferent to this source an dused suphi idea and motives. Namely, suphi thoughts plaid a role of a mean forgiving its ideas to him, the poet never fell under influence of sophiideas. It show that the poet approached sophism as creativity by using tasaffuv in his “Khamsa” poem and almost ddnt use sophism in his “Isgendername” poem.

Keywords
Nizami, “Khamsa” ,“Seven beauties”, "Bahramnameh", tasaffuv.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri