• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SAİM SAKOĞLU’NUN “KIBRIS MASALLARI” ADLI KİTABINDA YER ALAN MİTOLOJİK UNSURLAR
(MYTHOLOGİCAL FACTORS IN THE TEXTS OF THE BOOK CALLED “KIBRIS MASALLARI” WRITTEN BY SAİM SAKAOĞLU )

Yazar : Fatma ATEŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 199-220
996    1869


Özet
Masal, çağlar boyunca varlığını korumuş, toplumun geniş kitleleri tarafından aktarımı yapılmış bir folklor türüdür. Zamana karşı dayanıklı olan bu tür bize çağlar öncesinin tabiatının ve hayatın algılanışına dair bilgiler verir. Günümüz yüzyılında modern insanlar varoluş sürecini mitlere dayandırmasa da yaşanılan çağda bunun izlerini görmek mümkündür. Zengin bir kültür birikimini benliğinde toplayan masallar, mitolojik dönemlerden etkilenmiş ve içerisinde bu etkileri bazı sembollerle yansıtmıştır. Masallarda tespit ettiğimiz bazı motiflerin bir kısmı direk mitolojik zamanların kalıntıları olarak açık bir şekilde kullanılırken diğer bir kısmı ise yine o dönemlere ait ancak mitolojik geçmişi unutulmuş yapılardır. Örneğin masallarda geçen Zümrüdü Anka kuşu, ejderha, peri, gibi kavramlar net bir şekilde yer alırken elma, ayna gibi kavramlar sembolik birer yapı olarak kalmıştır. Masalların, bulundukları bölgelerin zengin mitolojisi ile bağlantıları vardır. Bildiği üzere masallar mitolojik devirlerden sonra gelmiş bir tür olarak bu devirlerin izlerini taşırlar. Şüphesiz burada Türk mitolojisinde yer alan bütün örnek ve uygulamaları belirtmek mümkün değildir. Bu sebeple burada Saim Sakaoğlu’nun “Kıbrıs masalları” isimli kitabında yer alan, iz bırakmış mitolojik unsurlara ve motiflere değinilecektir

Anahtar Kelimeler
mit, kült, Kıbrıs masalları, dev, yılan.

Abstract
Tale has contınued its existence throughout the ages, it is a kind of folklore that is told by the mass large of the society. This kind is invulnerable and also it gives us nature of eonian and comprehending of life. Nowadays, even if the modern people do not base the mythology to their existence, possible to see its traces. Tales hold rich culture in them, they are affected by the mythological periods and reflected some symbols in them. In the tales, some motifs that we can see clearly uses directly as a remnant of mythological periods and also some others again are forgotten their mythological past in the same period. For example, we can see in the tales directly and clearly like phoenix, dragon, fairy; the other concepts we can not see directly like mirror, apple in the tales, they are used as a symbol. Tales have connections with the rich mythological cultures on the areas . As is known tales came into existence after the mythological periods and we can easily see their traces in the tales. Without doubt, we can not show all examples and practices in the Turkish mythology here. So we will analyze only the myholohical figures and motifs Saim Sakaoğlu’s Cyprus Tales. Key Words: Myth, cult, Cyprus Tales, giant, snake,

Keywords
Myth, cult, Cyprus Tales, giant, snake,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri