• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


FOLKLOR NƏŞRLƏRİNDƏ VULQAR SÖZLƏRİN VERİLMƏSİ ÜSULLARI
(THE METHODS GRANTING OF VULGAR WORDS IN THE PUBLICATION OF FOLKLORE )

Yazar : Huraman KERİMOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 30-38
1146    4561


Özet
Azərbaycan folklor mətnlərinin tərkibini əsasən məişət leksikası təşkil edir. Bu folklor nümunələrində bəzən yazılı nitqdə işlədilməsi məqbul sayılmayan vulqar söz və ifadələrlə rastlaşırıq. Lakin nəşr zamanı həmin söz və ifadələrə fərqli münasibət müşahidə olunur. Məqalədə tərkibində vulqarizmlər işlənmiş sağlam məntiqli folklor nümunələrinin toplanmasının vacibliyindən, bu cür mətnlərə folklorşünas və tərtibçi yanaşmasından danışılır, yazıda onların əks olunması üsulları göstərilir.

Anahtar Kelimeler
folklor, məntiq, vulqarizm, toplama, tərtib, nəşr

Abstract
The content of Azerbaijanian folklore essentially consists of welfare vocabulary. We observe the vulgar words and expressions that usage of them is not be considered acceptable of the writing of speech. But the different attitude is observed to the same words and expressions of the time of publication. The article gives information about logical folklore examples which collecting of its is importance. It is spoken about the approach of specialists in folklore and designer, reflection of them to these such texts in the article.

Keywords
folklore, logic, vulgarism, collection, compiling, edition
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri