• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ALAN-GOA KÜLTÜ VE MOĞOL HANEDANLIKLARINDA KADININ ÖZGÜN KONUMU
(CULT OF ALAN-GHO’A AND THE UNIQUE POSITION OF WOMEN IN THE CHINGGISID DYNASTIES )

Yazar : Nilgün DALKESEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 191-201
5005    4202


Özet
Moğollarda soylu kadınları her zaman siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta önemli roller oynamışlardır. Ayrıca, kadının soyu kocasının ve çocuklarının siyasi ve askeri kariyerleri için hayati bir öneme sahip idi. Daha da önemlisi, bu gelenek, Moğol İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Orta Asya ve Hindistan’da kurulan devlet ve imparatorluklarda yüzyıllarca devam etmiştir. 14. yüzyılda Moğol hanedanlıkları yıkıldıktan sonra, özellikle Cengiz Han’ın Altın Soyundan gelen kadınlar ile evlilik, hükümdar olmak isteyen emirler için en önemli meşruiyet kaynaklarından biri olmuştur. Türk devlet sistemi içinde de soylu kadınlar çok önemli olmasına rağmen, bu durum en azından Moğollarda olduğu gibi süreklilik arz etmemiştir. Türkler ile karşılaştırma yapıldığında, Moğollarda ana soyu her zaman daha önemli olmuş ve kadınların siyasi olarak daha aktif olmuşlardır. Türkler ve Moğollar aynı coğrafyada, benzer sosyal ortamda benzer politik ve ekonomik yapılara sahip olmalarına rağmen, kadının konumu neden farklılıklar gösteriyor? Bu makalede bu soruya cevap bulabilmek amacı ile başta Cengiz Han’ın Altın soyunu dayandırdığı Alan-Goa hikâyesi ve Türk hanedanlıklarının soylarını dayandırdıkları Oğuz Kağan destanları karşılaştırmalı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Alan- Goa, Oğuz Kağan, Orta Asya, Türkler ve Moğollar, Moğol Kadını

Abstract
The Mongol noble women played very important roles in political, economical, and social lives in their societies. Moreover, women’s noble lineage had crucial importance for their husbands’ and children’s political and military careers. Furthermore, this tradition continued among post-Chinggisid dynasties in Central Asia and India for centuries. After the fall of the Chinggisid dynasties about 14th century, especially marrying with women from the Chinggisid Golden Lineage Altan Urugh was one of the most important tool of legitimization for the amīrs (tribal leaders) who wanted to be the ruler. From this perspective, although noble women were also very important in the Turkish state systems, it was not continuous as it was in the Mongols. For the Mongols matriline was more important and women had higher positions when it is compared with the Turks who established states and empires. The Turks and Mongols lived in the same geographical and social conditions and had similar political systems. Then, why the position of women shows differences? In order to answer this question, comparison will be made between the narrative Alan-Ghoa who was accepted as Chinggis Khan’s ancestress and the legend of Oghuz Khan who was accepted as a legendary ancestor of the Turkish dynasties.

Keywords
Alan Gho’a, Oghuz Khan, Central Asia, Turks and Mongols, Mongol women
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri