• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÜÇ ÜLKEYE BÖLÜNMÜŞ ÇOK DİLLİ BİR HALK: HAMNİGANLAR VE DİL DURUMLARI
(A MULTILINGUAL PEOPLE DIVIDED INTO THREE COUNTRIES: KHAMNIGANS AND THEIR LANGUAGE SITUATION )

Yazar : Gökçe YÜKSELEN PELER    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 155-170
5445    4257


Özet
17. yüzyıl sonrasında Çarlık Rusyası’nda Nerçinsk Tunguzları olarak bilinen ve diğer Tunguzlar tarafından At Tunguzları olarak adlandırılan Tunguz öbeğinin ahfadı, günümüzde Hamniganlar adı altında, Rusya Federasyonu, Moğolistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere üç ülkede yaşamaktadırlar. Hamniganlar bu üç ülkenin hiçbirinde resmî olarak Hamnigan kimliği ile tanınmamaktadırlar. Rusya Federasyonu’nda Buryat, Moğolistan’da Moğol ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde Evenk olarak tanınmışlardır. Bu durum, Hamniganların etnik ve dillik durumları ile ilgilidir. Hamnigan kelimesi kendisi, Moğolcada ‘Evenk Tunguzu’ demektir. Hamniganlar ise her üç ülkede de kendilerine has bir Moğolca değişkesi konuşmaktadırlar. Günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti’nde Moğolcanın yanında Evenk Tunguzcası da konuşmaktadırlar. Yakın geçmişe kadar Moğolistan’da da Evenk Tunguzcası konuştuklarına dair belirtiler mevcuttur. Hamniganların dilinin Rusya Federasyonu’nda neredeyse tamamen Buryatlaştığı ve Ruslaştığı düşünülmektedir. Moğolistan’da da Hamnigan Moğolcasının büyük oranda Buryat Moğolcasının ve Halha Moğolcasının etkisi altında olduğu görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Hamniganlar ise, dillerini en fazla muhafaza edebilmiş Hamnigan topluluğudur. Hamniganlar küçük ama etnik bakımdan oldukça çeşitli coğrafyada yaşamaktadırlar. Ruslar, Çinliler ve çeşitli Moğol halkları ile Tunguz halkları, Hamniganların birlikte yaşadıkları halklardır. Bu kültürel çeşitlilik, tabii olarak, Hamniganların çok dilli ve çok değişkeli bir halk olması sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hamniganlar, Hamnigan Moğolcası, Evenk Tunguzcası, Moğollaşma, çok dillilik

Abstract
The descendants of the Tungus group, which was known as the Nerchinsk Tungus in the Tsarist Russia after the 17th century and was called the Equestrian Tungus by other Tungus groups, live in three different countries, namely the Russian Federation (RF), Mongolia and the People’s Republic of China (PRC), under the name Khamnigan. The Khamnigan are not officially recognized in any of these three countries. They are classified as Buryats in RF, as Mongols in Mongolia and as Evenks in PRC. This is a result of the ethno-linguistic sate of the Khamnigan society. The name Khamnigan itself means ‘Evenk’ in Mongolian. On the other hand Khamnigans speak a variety of Mongolian in all three countries. In PRC they additionally speak a variety of Evenk. There is evidence that until recently they spoke Evenk in Mongolia as well. It is thought that the Khamnigans have almost completely switched over to Buryat and Russian in RF. Additionally Khamnigan Mongol is greatly influenced by Buryat and Khalkha Mongolic in Mongolia. The Khamnigans of PRC are the group, which has preserved the Khamnigan languages most. Khamnigans populate a small but ethnically mixed territory. Russians, Chinese and Mongolic peoples together with Tungusic peoples are ethnic groups, which Khamnigans are in contact with. Naturally the Khamnigan has become a multilingual people as a result of this cultural

Keywords
Khamnigans, Khamnigan Mongol, Evenk, Mongolization, multilingualism
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri