• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(A STUDY ON EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF GOVERNMENT: THE CASE OF TURKEY )

Yazar : Murat AYGEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 256-276
6183    4977


Özet
Türkiye’nin tecrübe ettiği demokratikleşme süreci, yeni anayasa tartışmaları, Türk kamu yönetimini yeniden yapılandırma çabası, AB’ye tam üyeliğin stratejik bir hedef olarak benimsenmesi ve barış süreci gibi faktörlerin etkisi ile yerel yönetimlerin özerkliği ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi Türkiye siyasetinde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Türkiye’de yerel özerkliğin güçlendirilmesi tartışılırken, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı siyasetçilerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun sürekli olarak zikrettiği, söylemlerini ve iddialarını dayandırdıkları temel metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu tartışmalarda ilgili taraflar Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na her daim farklı anlamlar yüklemekte ve bu belge farklı şekilde ve çoğu zaman bağlamından koparılarak yorumlanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, Türkiye’de yeniden yapılandırılan yerel yönetimleri Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum açısından analiz etmek ve Özerklik Şartı çerçevesinde yerel yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek için atılabilecek adımlara ilişkin önerilerde bulunmaktır. Türkiye’de gerçekleştirilen son yerel yönetimler reformları ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na büyük ölçüde uyum sağlandığı görülmektedir. Yapılan son yasal düzenlemelerle Türkiye’nin Özerklik Şartı’nın belirli maddelerine koyduğu çekincelerin çoğunun fiili olarak anlamını yitirdiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’de Özerklik Şartı’na yönelik yasal düzlemde var olan uyumun güçlendirilmesi ve pratiğe aktarılabilmesi için yerel yönetimlerin görev ve yetkileri, uygulanan idari vesayet denetiminin derecesi ve yerel yönetimlerin mali özerkliği açısından bazı adımların atılması mümkündür. Türkiye’de bu gerekliliklerin karşılanması aynı zamanda Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nı bağlamından kopararak muğlak bir şekilde ve aşırı siyasallaştırarak tartışan çevrelerin söylemlerini de açığa çıkarmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yerinden Yönetim, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Yerel Yönetimler, Özerklik

Abstract
The effects of factors such as the democratization process in Turkey, new constitution discussions, the restructuring endeavor of Turkish public administration, determining full membership to European Union as a strategic target, and peace process are intensively discussed with self-determined local government and strength of local democracy in Turkish politics. While discussions are going on strengthening local autonomy, we encounter European Charter of Local Self Government as the basic resource of discourses and assertions of politicians, academicians and public opinion. In addition this, the parties associated with these discussions attribute different meaning to European Charter of Local Self Government. It is differently construed and mostly decontextualized by these parties. Accordingly, the aim of this study is to analyze restructured local government in Turkey in terms of their adaptation to European Charter of Local Self Government and make suggestions regarding steps for strengthening autonomy of local government in the frame of European charter. It can be seen that the latest reforms of local governments in Turkey harmonize majorly with European Charter of Local Self Government. Most of the disadvantages of particular clauses have lost their meaning practically after the latest reforms on Turkish charter of self-government. In addition this, it is possible to take some steps in terms of the degree of administrative tutelage control and financial autonomy of local governments for strengthening and applying in the practice the existing conformity of legislative platform towards Charter of Self Government in Turkey. Fulfillment of these requirements will disclose the disclosure of some parties who discuss unclearly and politicize radically European Charter of Local Self Government by separating it from its context.

Keywords
Decentralization, European Charter of Local Self Government, Local Governments, Autonomy
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri