• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


FORT WILLIAM KOLEJİ'NİN HİNDİSTAN FARSÇASININ GELİŞİMİNDEKİ ETKİSİ
(THE INFLUENCE OF FORT WILLIAM COLLEGE ON HINDUSTANI PERSIAN )

Yazar : Berna KARAGÖZOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 200-211
4751    3667


Özet
Farsça, sadece İran topraklarında değil, farklı coğrafyalarda da asırlarca konuşulan bir dildir. Günümüzde yirmiden fazla resmi dili olan Hindistan’da Farsçanın geçmişi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Yüzyıllardır Keşmir bölgesinden Dekkan platosuna kadar uzanan bölgede Farsça aktif olarak kullanılmıştır. Bu sebeple Farsçanın Hindistan’ı kuzeyden güneye çepeçevre sardığını söylemek mümkündür. Gazneli Mahmut’un desteği ile gelişen Farsça, Ekber Şah zamanında devletin resmi dili haline gelir. Daha sonra İngilizlerin Hint alt kıtasını sömürdükleri tarihe kadar Farsça etkinliğini sürdürmeye devam eder. Dolayısıyla Farsçanın Hindistan’ın değişen tarihine tanıklık ettiği görülür. Bilindiği gibi 1206’da Delhi Türk Sultanlığı olarak varlığından söz ettiren Türkler, 1526’dan 1858’e kadar Babür İmparatorluğu adıyla hâkimiyetlerini sürdürür. Türk idarecileri, ülkenin idari kadrosundaki hassasiyetlerini, inşaa yazıcılığı ve münşi yetiştirmede de gösterir. İnşaaların yazım dili Farsça olduğu için münşiler de Farsça bilenlerin arasından seçilmiştir. Dolayısıyla Farsça, bölge halkına devlet idaresinde istihdam olabilmenin yolunu açar. I. Elizabeth’in fermanı ile 1599’da Doğu Hindistan Şirketi adında bir şirket kurulur. Bu şirket, Cihangir’in kendilerine vermiş olduğu imtiyazlarla Kalküta merkez olmak üzere Surat, Madras, Bombay gibi liman şehirlerinin yanı sıra diğer şehirlere de hızla yayılmaya başlar. Hint topraklarında uzun süre varlıklarını koruyabilme çabasında olan İngilizlerin devletin ekonomisini ve siyasetini ellerinde tutabilmek için öncelikle iletişim sorununa çare bulmaları gerekirdi. Bu nedenle bölgede konuşulan mahalli ve resmi dil olan Farsçayı öğrenmeleri kaçınılmaz olmuştur. İlk olarak “Medrese-i Şarkiyya” adında bir merkez tesis edilir. Zaman içinde bu merkez yetersiz gelmeye başlar ve daha fazla kişiye hitap edebilmek için yeni bir kolej tesis etme fikri oluşur. Böylece Fort William Koleji 1800’de Lord Richard Wellesley tarafından Kalküta’da kurulur. Bugün milyonlarca el yazmasıyla Hint alt kıtası, tarihe ışık tutması için araştırmacıları davet etmektedir. Bizim bu çalışmamızda İngilizlerin Farsçayı hangi amaç için kullandıkları, Farsça ile hedeflerine ne kadar ulaştıkları ve Farsçanın Hindistan’daki son durumu anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Fort William Koleji, Farsça, Hindistan’da Farsça,

Abstract
Persian is a language spoken by centuries not only in the land of Iran but also in various locations. The past of Persian goes back to very early dates in India where more than twenty formal languages are. Persian has been used actively for centuries in the area encompassing the region of Kashmere in north and the Deccan Plateau in south. Therefore it is possible to say Persian covers India all around from north to south. Persian, developed with the support of Mahmud of Ghazni, acquired the status of formal language during Akbar Shah’s reign. Later it continues its strength till the colonisation of the Indian Subcontinent by the British. Consequently it is seen that Persian witnessed the India’s changing history. As known Turks, who appeared in 1206 as Delhi Sultanate, kept their dominance to 1858 from 1526 as Baburi Empire. The Turkish rulers showed their same sensitivity to the ‘inshaa’ writing and training the ‘munshee’ as they shows to the administrative staff. Therefore Persian gives the people of the region to be hired in the governmental administration posts. By the decree the of Elisabeth I, a company titled East India Company was established in 1599. This Company, penetrates quickly to harbour cities like Surat, Madras, Mumbai but primarily to Kolkata with the priviliege given them by Jihangir. The British who were struggling to exist in Indian soil for a long time had to find a solution to the communication issue. Hence to learn Persian which was spoken, local and formal language in the region became inevitable. First of all, a centre titled ‘Medrese-i Sarkiyya’ was established. By time this centre becomes inadequate and in order to reach more people, an idea of establishing a new centre arises. So Fort William College was established in Kolkata in 1800 by Lord Richard Wellesley. Today with the millions of manuscripts the Indian Subcontinent invites researchers to light the history. In our this study, with which purpose the British used Persian, with Persian how much they achieved their target and the recent situation of Persian in India will be explained.

Keywords
Fort William College, Persian, Persian in India
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri