• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GÖÇMEN FOLKLORU BAĞLAMINDA BREZİLYA FAVELALARIYLA TÜRKİYE GECEKONDU MAHALLELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(A COMPARİSON BETWEEN BRAZİLİAN SLUMS AND TURKİSH SHANTYTOWNS İN THE CONTEXT OF IMMİGRANT FOLKLORE )

Yazar : Özkul ÇOBANOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 180-196
6089    4466


Özet
Bu çalışmanın amacı, Göçmen folkloru bağlamında Brezilya favelalarıyla, Türkiye gecekonduları arasında çeşitli yönlerden karşılaştırmalı bir araştırma yapmaktır. Bu amaçla insanlığın en eski ve süreklilik gösteren etkinliklerinden birisi olan göçe dayalı ve göçmen folklorunun bir ürünü olarak ortaya çıkan Brezilya, Rio de Janeiro favelalarından Rocinha Türkiye gecekondularından Ankara Çinçin gecekondu bölgesi yapısal, işlevsel ve tematik bakımlardan karşılaştırılacak bu etmenlerin günlük hayattaki gelenek ve uygulamaları şekillendirişi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
göçmen folkloru, göç, gecekondular, gecekondu mahallesinin yapısı, gecekondu mahallesinin işlevleri, gecekondu mahallesinde hakim temalar

Abstract
The aim of this paper is to make a comparative study on the Brezilian favelas (slums) and Turkish shantytowns (gecekondu mahallesi) according to their structural, functional and thematic aspects. Immiration is one of the oldest and most continues practice of mankind. Both favelas and gecekondus are the production of immigrant folklore. In the context of immigrant folklore Çinçin gecekondu neighborhood of Ankara and Rocinha favela of Rio de Janeiro is selected for comparison of their structure, functions that were shaped by traditions, habits in everyday life were taken consideration.

Keywords
immigrant folklore, immigration, shantytowns, structure of slums, function of slums, thematic aspect
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri