• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇOCUK OYUNLARINDAKİ BAZI HAREKETLER
(SOME MOVEMENTS IN CHILDIREN GAMES )

Yazar : Pakizat ADİYEVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 97-108
5214    3101


Özet
Kazak geleneği daima özel ulusal tanımıyla meşhurdur. Diyalog, Kazak halkının birçok oyunlarında da önemli rolü üstlenir. Bu oyunlarda bazen koro şeklinde, bazen de iki kişi ya da iki gruba ayrılarak devam eden oyun çeşitlerinin nesir ve nazıma uygun olarak ortaya çıktığını örneklerle göstereceğiz. Makale yazılırken folklor dalında önemli araştırmalar yapmış bulunan yerli bilim adamlarıyla beraber yabancı bilim adamlarının da teorik eserleri ile görüşlerine istinaden hareket edilecektir. Araştırmamızda sistemli şekilde genel tahlil, mukayeseli-tipolojik, toplama ve sonuçlama yöntemleri kullanılacaktır. Ulusal oyunlara dair kurulan metinler, araştırmamızın temel objesi olarak alınmıştır. Makalede çocuk oyunlarındaki özellikler, çocuk oyunlarının oluşma şekli, diyalogla kurulan şiirlere etki eden faktörler, koro şeklinde yapılan oyunlar ve ulusal oyunların özelliklerine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Oyun şiirleri, diyalog, çocuk folkloru, gelenek.

Abstract
Kazakh tradition has always celebrated with a special national definitions. Dialogue also takes important role in many games of Kazakh people. In these games we will show sometimes as choir, sometimes as two people or divided into two groups continued examples of game according to the prose and poetry emerge. İn this work will be moving from reference to the views of local and foreign scientists in theoretical works who have done important research on folklore branch. İn this research will be used systematic methods of overall analysis, comparative-typological, collection and results. The texts established from the national games,is taken as the main subject of our research. İn the article will be discussed characteristics of the features in children's play, the formation shape of the childrens play, affecting factors to the poems established from dialogue, national games doed as form of the choir.

Keywords
Game poems, dialogues, children's folklore, tradition.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri