• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


OKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ALGISI İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(RELATİONSHİP BETWEEN PERCEPTİON PERFECTİONİSM ANXİETY LEVELS OF SCHOOL ADMİNİSTRATORS )

Yazar : Ahmet ÜSTÜN  Murat AKDAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 126-138
4576    3643


Özet
Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin yönetici mükemmeliyetçilik algıları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmaya Tokat il merkezinde ve ilçelerinde görev yapan 132 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Şahin (2011) tarafından geliştirilmiş 24 maddelik Yönetici Kaygı Ölçeği, Hewitt ve Flett (1991) tarafından orijinal formu geliştirilmiş, Oral (1999) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Kıral (2012) tarafından 24 maddelik kısa formu oluşturulmuş Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanmış demografik bilgi anketi kullanılmıştır. Bu ölçekler aracılığıyla 130 okul yöneticisinden veri toplanmıştır. Verilerin analizinde Anova ve Korelasyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre yöneticilerin yaşlarına ve öğretmenlik mesleğinde geçirdikleri sürelere göre yönetici kaygı düzeyleri ve mükemmeliyetçilik algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Fakat yöneticilerin idarecilikte geçirdikleri süre ve branşlarına göre yönetici kaygı düzeyleri ve mükemmeliyetçilik algılarında anlamlı bir fark oluşmuştur. Ayrıca yöneticilerin mükemmeliyetçilik algıları arttıkça kaygı düzeylerinde de bir artış olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul yöneticisi, kaygı, mükemmeliyetçilik

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between school administrators' perceptions of perfectionism and their anxiety levels in terms of some variables. The participants were composed of 132 school administrators working in Tokat province and districts. The Principal Anxiety Scale which consists of 24 items and developed by Şahin (2011), the Multi-dimensional Perfectionism Scale which were developed by Hewitt and Flett (1991), translated by Oral (1999) and shortened by Kıral (2012), and Demographics Questionnaire which was developed by the author were used as the data collection tools. These scales were conducted on 130 school administrators. In the study, descriptive statistics and correlation analysis were used. According to the findigs, no significant difference between the administrators' perceptions of perfectionism and their anxiety leves in terms of their age and year of work was found. However, significant differences between their perceptions of perfectionism and anxiety levels were determined in terms of year of work as an administor and their branches. Moreover, as the administors' perceptions of perfectionism increased, their anxiety levels were found to be increasing as well.

Keywords
School administrator, anxiety, perfectionism
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri