• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


OYUN TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ BEŞ YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE EFFECT OF THE GAME-BASED TRAINING PROGRAM ON BASIC MOVEMENT SKILLS OF CHILDREN IN THE AGE GROUP OF FIVE )

Yazar : Ayşegül Ulutaş AVCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 139-149
6097    5724


Özet
Bu araştırmanın amacı, Oyun Temelli Eğitim Programı’nın beş yaş grubundaki çocukların temel hareket becerilerine etkisini incelemektir. Bu nedenle ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Oyun Temelli Eğitim Programı’nın etkisinin sınanması için Malatya il merkezinde iki anaokulunda öğrenim gören beş yaş grubunda 40 çocuk (20 kontrol-20 deney) araştırmaya katılmıştır. Veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan "Genel Bilgi Formu" ile Morris, Atwater Williams ve Wilmore (1980) tarafından geliştirilen ve Sevimay (1986) tarafından Türk çocuklara uyarlanan “Motor Performans Testi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmış; bağımsız gruplar t testi, bağımlı gruplar t testi ve Mann-Whitney U testi anlamlılık testlerinden yararlanılmıştır. Sonuçta, Oyun Temelli Eğitim Programı'nın beş yaş grubundaki çocukların denge, çabukluk, koşu ve yakalama becerileri üzerinde etkili olduğu; ancak durarak uzun atlama ve fırlatma becerilerine katkı sağlayamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Oyun, eğitim programı, temel hareket becerileri.

Abstract
The purpose of this study is to examine the effect of the Game-Based Training Program on the basic movement skills of children in the age group of five. Therefore, the design with pretest-posttest control group was used. In order to examine the effect of the Game-Based Training Program, 40 five-year children (20 control-20 experimental) receiving education in two kindergartens in the city center of Malatya were included in the study. The data were collected by using the “General Information Form” prepared by the researcher and the “Motor Performance Test” which was developed by Morris, Atwater Williams and Wilmore (1980) and adapted to Turkish children by Sevimay (1986). The acquired data were analyzed by using the SPSS 22.0 packaged software; as well as significance tests like the independent samples t-test, dependent samples t-test and Mann-Whitney U test. As a consequence, it was observed that the Game-Based Training Program was effective on the skills of balance, agility, running and catching in children in the age group of five; however, it did not contribute to the skills of long jumping and tossing.

Keywords
Game, education program, fundamental movement skills.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri