• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YAYGIN EĞİTİM BAĞLAMINDA SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ AÇISINDAN KÖY ODALARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ
(THE VILLAGE CHAMBERS IN THE CONTEXT OF NON-FORMAL EDUCATION IN TERMS OF SOCUO-CULTURAL FUNCTIONS: A CASE STUDY OF KASTAMONU )

Yazar : Ali Osman ABDURREZZAK    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 7
Sayfa : 33-47
5163    5396


Özet
Bu çalışmanın amacı sosyo-kültürel açıdan bireyin eğitim ihtiyacının karşılanmasında önemli yere sahip sözlü ve yazılı aktarımın tarihsel kronolojisine göre yazısız kültür kodlamalarının gerçekleştiği köy odasının bir yaygın eğitim kurumu olduğunu ve işlevlerini ortaya koymaktır. Türk Kültüründe eğitimin öneminin ilk yazılı anıt olan Orhun kitabelerinde bahsedilmesinden yola çıkarak eğitimin resmi kurum ve kuruluşlardan önce toplumsal bir reaksiyon olarak kendiliğinden ortaya çıkma gerekliliği bir milletin gelişimi, değerleri, kültürü için başat bir olgu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda eğitimin yaygın olarak gerçekleştiği süreçte küçük yaşam alanları olan köylerdeki sosyal buluşma mekânı olan köy odalarının işlevleri ve eğitime sağladığı katkılar Kastamonu örneğinden yola çıkarak yapılan alan araştırması sonucu alt başlıklar halinde ele alınmış olup niteliksel verilere ulaşılmıştır. Köy odalarında büyükten küçüğe doğru olan bilgi, görgü, gelenek aktarımının toplumda kabul gören davranışlara sahip birey yetişmesine katkı sağladığı ve beşeri değerlerin temellerini oluşturduğu görülmüştür. Geleneğin değişimle iç içe oluşu düşünüldüğünde günümüzün teknolojik gelişmeleri ile köy odaları da nostalji unsuru haline gelmiştir. Teknoloji çağının kültürel değerlere karşı olumsuz etkisine olumlu bir ivme kazandırabilmek için köy odalarının işlevselliğini sağlayacak öneriler getirilerek hayatımızda daha fazla yer eden yaygın eğitim ihtiyacına cevap aranmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaygın eğitim, sosyo-kültürel, köy odası

Abstract
The aim of this study is to find out that the village chamber in which unwritten culture codes take place according to historical chronology of oral and written transmission has an important role in fulfilling education requirement, is a non-formal education institution and its functions. It is seen that the need of education’s arrival by itself as a social reaction before formal agency and institute is a principal fact for development, values, culture of a nation starting from the fact the importance of education was mentioned in Orkhon Inscriptions which is the first written source. In this context the functions of village chambers which a social meeting place in the villages that are small life space and contributions to education based on Kastamonu case the qualitative data has been got by discussing in case of the subtitles as a result of the field study during the process of informal education. It is seen that transformation of information, manners, tradition contribute the education of a person has accepted behaviours and form basics of human values. The village chambers has become a nostalgia element because of today’s technological developments when it is thought that tradition and change are together.

Keywords
Non-formal education, socio-cultural, village chamber
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri