• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DÖNÜŞEN KİMLİKLER VE VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA LAİK DÜŞÜNCE-SEKÜLER EYLEM
(LAIC THOUGHT AND SECULAR ACTION IN RELATED TO CITIZENSHIP AND TRANSFORMING IDENTITIES )

Yazar : Özgür SARI  GÜNCEL ÖNKAL  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 7
Sayfa : 101-116
5574    4961


Özet
Batı dışı toplumlarda laik düşüncenin ve seküler eylemin gelişiminde çok sık başvurulan bir örnek olarak Türkiye, laiklik ile İslam’ın karşılaştığı ilk coğrafya olması açısından manidardır. Türk ulus kimliğinin inşasında, kamusal alanın yeniden örgütlenmesinde ve vatandaşlık kimliğinin oluşumunda başat bir rol oynayan Türkiye laikliği anayasal düzlemde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin tüm inançlara eşit mesafede konumlanması şeklinde liberal, eşitlikçi ve çoğulcu bir Anglosakson laiklik tanımına sahiptir. Buna karşın özünde bulunmamasına rağmen, kamusal alandaki uygulamalarında laikliğin, tek-tipleştirici, farklılıkları tehlike olarak kodlayarak dışlayan, baskıcı ve militarist bir anlayışa bürünmesinin seküler eylem olarak açıklanması daha yerinde olacaktır.İdeal olan laik düşünce ile pratikteki seküler eylem arasındaki uyuşmazlık laikliğe karşı dindar kesimin tepkilerinin kamusal alanda giderek güçlenmesinin önde gelen sebebi olmuştur.Laiklik tartışmaları günümüzde de sıcaklığını koruyan bir konudur. Laiklik ve sekülerlik tanımlarındaki kavram kargaşası halen devam etmektedir. Bu çalışma, bu konu etrafında yapılan tartışmalarda yaşanan kavram kargaşasına ışık tutmayı, teorik tartışmalarla amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
(1) Laik düşünce (2) Seküler eylem (3) Fransız laikliği (4) Anglosakson laikliği (5) Dönüşen vatandaşlık

Abstract
Turkey, as the typically known case for the development of laic thought and secular action in non-Western societies is evocative to be the geography of the first meeting of Islam and secularism. Turkish secularism which has played a crucial role in the construction of the Turkish national identity, reorganization of public sphere and the emergence of the citizenship have the liberal, equivalent and pluralist definition of Anglo-Saxon secularism that is the separation of religious and states affairs, equal position of the government to all beliefs in constitutional level. Despite of the genuine definition of secularism, it is better to define “secular action” as the practices of homogenization, coding and ignoring the

Keywords
(1) Laic thought (2) Secular action (3) French laicism (4) Anglo-Saxon laicism (5) Transforming citi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri