• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


NABİ'DE TABİP VE TABABET
(Physician and Physic in Nâbî's Poems PHYSICIAN AND PHYSIC IN NABI'S POEMS )

Yazar : Meryem ARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 6
Sayfa : 80-97
5821    4421


Özet
Bu çalışmada, Nâbî’nin Hayriyye ve Dîvân’ında geçen tıp ve tabâbet kavramları incelenerek, Nâbî’nin tıp ve tabâbet ile ilgili görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında Dîvânı’nda geçen tıp terimleri belirlenmiş ve liste halinde gösterilmiştir. Yapılan bu incelemenin Türk tıp tarihî çalışanlarına veri sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde şairlerin kullandığı tıp terimlerinin ortaya çıkarılmasıyla diğer şairlerin kullandığı tıp terimleri karşılaştırılabilecektir. Böylece şairlerin toplumu yakından ilgilendiren konulardaki görüşleri belirlenebilecektir. Ayrıca bu çalışmalarla Türkçenin farklı dönemlerindeki sözvarlığı tespit edilmiş ve karşılaştırılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Nâbî, tıp, tabip, tabâbet, tıp terimleri

Abstract
In this study, the concept of Nâbî about medicine used in Hayriyye and Dîvân have been analysed and his thoughts on medicine have been beduced. Also the terms, vocabulary he used have been noticied and listed. It is thought that this study we provide data for those who study the history of turkısh medicine.As well, we will have chance to compare terms with the ones used by other poets. In this way the ideas of poets related to the society can be worked out. Also, with these studies Turkısh vocabulary in different periods of time will be staded and compared

Keywords
Nâbî, medicine, phycisian, physic, terms of medicine
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri