• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОГО КОДА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ
(SÖZLÜ İFADENİN ALGISINDA DİLSEL KODUN UYGULANMASI SORUNU )

Yazar : Lyudmila İSAKOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 55-66
4535    3370


Özet
Разработывая теорию высказывания, лингвисты двояким образом решали вопрос о том, к какому уровню языка оно относится. Различаются два ряда соотносительных уровней: уровни абстрактных структур и уровни проявлении этих структур в речи. Высказывания, на наш взгляд занимает суперсинтаксический уровень, который требует оформления дополнительными элементами: ситуацией и модальностью. Отличительные качества высказывания связаны с характером обозначаемого, т.е. ситуацией, а модальность отражает специфические элементы ситуации-позиции говорящих в речи, их отношение к сообщению и возможности его варьирования. Подтверждающие примеры такой взаимообусловленности мы и рассматриваем в данной работе.

Anahtar Kelimeler
Bысказывание, ситуация, модальность, ситуативнaя лингвистика, уровни языка

Abstract
İfadenin teorisine çalışırken, dilbilimciler dilin hangi düzeye ait olduğu sorusunu iki açıdan çözdüler. Ait olduğu seviyeye göre ikiye ayırdılar: soyut yapılar düzeyi ve ifadede bu yapıların gösterilmesi düzeyi. Bizim açımızdan ifade, durum ve yöntem gibi ilave elementlerle güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan en üst sözdizimsel seviyeyi gösterir. İfadenin ayırt edici niteliği gösterilen karakterle, yani durumla ilişkilidir; şekil ise konuşanın durumunun belli öğelerini, verilen haberle bağlantısını ve çeşitlenebilirliğini yansıtır. Bu çalışma ifade ettiklerimizin doğruluğunu gösterecek örnekler üzerinden zenginleştirilecektir.

Keywords
İfade, Durum, Yöntem, Durumsal Dilbilim, Dil Düzeyleri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri