• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ*
(INVESTIGATION OF METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS )

Yazar : Esra KIZILAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 230-240
    


Özet
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen araştırma sorusu, “Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik algıları nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak yapılandırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinde fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir üniversitenin sınıf öğretmenliği alanında öğrenim gören 45 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, sınıf öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik algılarının incelenmesi amacıyla metafor formu kullanılmıştır. Metafor formu “Çevre sorunları ............gibidir / benzer. Çünkü ......................” şeklinde hazırlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 45 sınıf öğretmeni adayı 38 farklı metafor geliştirmişlerdir. En çok frekansa sahip metaforlar; virüs, bakteri, bumerang, domino taşları, hastalık, mikrop, savaş kavramları olmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının “çevre sorunları” kavramına yönelik geliştirmiş oldukları metaforlar ve gerekçeleri incelenmiş ve beş kategori altına toplanmıştır. Metaforların analizi sonucunda oluşan kategoriler; çevre sorunları “yayılır / ilerler”, “hayatın sonudur”, “küreseldir”, “insanlara geri döner”, “geri döndürülemez sonuçları vardır” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (%57,8), çevre sorunlarının yayılıp ilerlediğine yönelik bir algısı olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının yaklaşık %29’u çevre sorunlarını hayatın sonu olarak görmektedirler. İkişer sınıf öğretmeni adayı çevre sorunlarını küresel olarak algılamakta, çevre sorunlarının insanlara geri döndüğünü belirtmekte ve çevre sorunlarının geri döndürülemez sonuçları olduğunu ifade etmektedirler.

Anahtar Kelimeler
Çevre eğitimi, metafor formu, sınıf öğretmeni adayları, çevre sorunları

Abstract
The aim of thisstudy is to examine the perceptions of pre-service primary schoo lteachers towards environmental problems through metaphors.The research question determined for this purposes, “How are perceptions of pre-service primary schoo lteachers towards environmental problems?” The research is structured in accordance with the qualitative research approach. In the research, phenomenology was used in qualitative research designs. The study group of the study consisted of 45 pre-service teachers in the primary school education of a university in 2018-2019 academic year. In this study, metaphor form was used to examine the perceptions of pre-service teachers about environmental problems. The metaphor form is “Environmental problems is like / similar to.........................Because.............................”. Content analysis was used for data analysis. 45 pre-service teachersd eveloped 38 different metaphors. Metaphors with the highest frequency; virus, bacteria, boomerang, dominoes, disease, germ, war concepts. The metaphorsand their reasons for the concept of “environmental problems” in developed by the pre-service teachers were examined and classified under five categories. Categories formed as a result of the analysis of metaphors; environmental problems are “spread / advances”, “the end of life”, “global”, “returns to people”, “has irreversible results”. The majority of the pre-service teachers (57.8%) have a perception that environmenta lproblems are spreading and progressing. Approximately 29% of prospective teachers see environmental problems as the end of life. Two pre-service primary school teachers perceived environmental problems globally, stated that environmental problems returned to people and stated that environmental problems had irreversible consequences.

Keywords
Environmental education, metaphor form, pre-service primary school teachers, environmental problems
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri