• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DEĞİŞEN GÜÇ ALGISI EKSENİNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE ULUS DEVLETİN GÜVENLİK İNŞASI
(THE CONCEPT OF SECURITY CULTURE UNDER THE CHANGING DYNAMICS FOR PERCEPTION OF POWER AND SECURITY BUILDING OF THE NATION STATE )

Yazar : Burak KÜRKÇÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 198-210
    


Özet
Dünyadaki küresel gelişmelerin devrimsel etkilerinden ötürü, güç ve güvenlik kavramlarının değişimi konusunda yoğun bir tartışma sürmektedir. Uluslararası İlişkiler disiplininde araştırma yapan akademisyenlerin en büyük tartışma konularından biri olan güvenlik kavramı, geleneksel teorilerde çoğunlukla devletle özdeşleştirilse de bugün bu kavram daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Söz konusu kavramsal değişim, devletin güvenlik konusundaki fonksiyonunun sorgulanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, ulus devlet ekseninde gelişen yerleşmiş güvenlik algısının ne şekilde değiştiğine ilişkin somut ve kapsamlı bir anlayış getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, güç ve güvenlik kavramlarının değişen dünya dinamikleri çerçevesinde nasıl algılandıklarına odaklanmaktadır. Yeni bir kavram olarak güvenlik kültürünün, küresel gelişmelerin dışsal etkisi olarak güvenlik anlayışını nasıl değiştirdiği tartışılırken, yeni tehdit türlerinin geleneksel güvenlik anlayışı üzerindeki etkisine dair kapsamlı bir açıklama getirmeye çalışılmaktadır. Kriz ve çatışma temelli tartışmaların aksine, gıda, sağlık, göç ve uluslar ötesi terörizm güvenlik kültürünün farklı boyutlarına değinilerek ve devlet dışı küçük güçlerin ulus devletin gücünü nasıl aşındırdığı ve geleneksel Uluslararası İlişkiler teorilerindeki ulusal güvenliğin ne şekilde yapılandırıldığı tartışılmaktadır. Güvenliğin belirtilen yönlerinin, ulus devletin kapasitesini zayıflattığı belirtilebilse de yerine onun kadar güçlü bir yapı gelmediği gibi gücünü çeşitli metotlar kullanarakpekiştirebildiği sonuçlarına varılmaktadır. Günün sonunda, ulus devletin güç uygulama ve güvenlik kültürünü etkileme kabiliyetlerini kaybetmediği ve aksine yeniden etkinleştiği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Güvenlik Kültürü, Güç, Ulus Devlet

Abstract
There is an ongoing debate about the change of power and security conceptsdue to the revolutionary effects of global developments in the world. Although the concept of security, as one of the main research topics of academic scholars in the International Relations (IR) discipline, is mostly identified with the nation state in traditional theories, today this concept started to be evaluated from a wider perspective. This conceptual change of securityraises discussion on the questioning of the state in terms of its functioning. This study aims to bring a concrete and comprehensive understanding of how the established perception of security evolving in the nation state axis has changed. In this context, it focuses on how power and security concepts are perceived within the framework of changing world dynamics. While discussing how the security culture as a new concept has changed the security understanding as an external effect of global developments, it is tried to bring a comprehensive explanation about the effect of new types of threats on traditional security understanding. Contrary to the crisis and conflict-based discussions, security culture is discussed by addressing the different dimensions of security, such as foodshortage, health, migration and transnational terrorism. Besides, it is also evaluated how non-state small powers erode the nation state and how national security is evolvingly structured by traditional IR theories. Although it can be stated that the specified aspects of security weaken the capacity of the nation state, it is concluded that the nation state can consolidate its power by using various methods, where it has not been replaced by any other polity. At the end of the day, it is considered that the nation state has not lost but regained its ability to influence security culture.

Keywords
Security Culture, Power, Nation State
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri