• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KÜLTÜRLEŞME AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE SÜNNET
( CİRCUMCİSİON İN TURKİSH CULTURE İN TERMS OF CULTURAL İNTEGRATİON )

Yazar : Kürşat ÖNCÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 123 129
    


Özet
Sünnet, günümüz Türkiye’sinde erkek çocuk ve ebeveynleri açısından özel bir anlam taşımakta yapılan törenle bayram havası içerisinde katılımcılar için anlamlı bir etkinlik olarak kabul edilmektedir. Günümüz sosyal yapısı içerisinde bu şekilde bir özel anlama sahip olmakla birlikte “sünnet”, İslamiyet öncesi Türk kültürü içerisinde yer almamaktadır. Türk Arap ilişkileri çerçevesinde kökeni İslami olmayan ancak Araplarca İslami bir öğe olarak kabul edilen sünnet, Türklere İslamiyetin kabul ettirilmesi sürecinde dini bir öğe olarak sunulmuştur. Türklerin İslamiyeti kabulü sonrasında Türk kültürü çerçevesinde yaşamlarına uygulamaya başladıkları yeni ritüeller, tarihsel yaşanmışlıklar açısından bugün sorgulanmamakla birlikte uzun süreli bir çatışma ve sonrasında kültürleşme serüveninin sonucunda gerçekleşmiştir. Türk folklor çalışmaları kültürel ürünlerin yorum ve değerlendirilmesi noktasında yoğun bir şekilde tek merkezli bir yöntemi kabullenerek sorgulayıcı ve eleştirel olmaktan ziyade derleyici ve aktarıcı bir rolü tercih etmiştir. Bu çalışma bu amaçla nisbi bir sorgulama ve belirli bir sınırlıkta disiplinler arası bir yöntemle sünnet ritüelinin Türk Arap ilişkilerinden bugüne gelinceye kadar ki cephesini minimal bir boyutta ele almayı hedef edinmiştir. Bu bağlamda sünnet, geçiş törenleri olarak kabul edilen doğum, evlenme ve ölüm ritüelleri gibi üst başlıkların altında ele alınmıştır. Sahada tespit edilen ve aynı kültür evreni içerisinde yaşamaktan dolayı büyük oranda benzer özellikler taşıyan sünnet törenlerine yönelik çalışmaların dışında bir yaklaşımla, konunun yazılı/sözlü kültür ürünleri ve tarih merkezli öğeleri esas alınarak yorumlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sünnet, Kültürleşme, Türk Kültürü

Abstract
Circumcision, in today's Turkey feast and ceremony boy carries a special meaning for the parents is considered to be a significant event for participants in the air. Although it has such a special meaning in today's social structure, “circumcision” is not included in the pre-Islamic Turkish culture. Circumcision, which is not Islamic in origin within the framework of Turkish-Arab relations, but is accepted as an Islamic element by the Arabs, has been presented as a religious element in the process of the adoption of Islam to the Turks. The new rituals that the Turks started to apply to their lives within the framework of Turkish culture after the adoption of Islam have not been questioned in terms of historical experiences, but have been realized as a result of a long-term conflict and subsequent culturalization. Turkish folklore studies intensively adopted a single-centered method for interpreting and evaluating cultural products, preferring a compiler and transmitter role rather than questioning and critical. For this purpose, the aim of this study is to examine the façade of the circumcision ritual from Turkish-Arab relations to the present day in a minimal dimension with a relative questioning and a limited interdisciplinary method. In this context, circumcision is considered under the headings such as birth, marriage and death rituals which are accepted as transitional ceremonies. It is aimed to interpret the subject on the basis of written / oral culture products and history-centered elements in an approach other than the studies on the circumcision ceremonies identified in the field and having largely similar characteristics due to living in the same cultural universe.

Keywords
Circumcision, Culturing, Turkish Culture
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri