• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BAMSI BEYREK BOYUNUN TRABZON VARYANTI BASI BÖYREK ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN INVESTİGATİON ON BASİ BÖYREK EPİC STORY- A TRABZON VERSİON OF BAMSİ BEYREK EPİC STORY )

Yazar : Turgay KABAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 178-197
    


Özet
Ülkemizde Dede Korkut çalışmaları iki ana kola ayrılabilir. Bunlardan biri Dede Korkut kitabının nüshaları, diğeri de Dede Korkut boylarının Anadolu’daki varyantları ile ilgili yapılan çalışmalardır. Bamsı Beyrek boyunun Trabzon varyantı ilk olarak 1931 yılında Bartın Gazetesi’nde Ahmet Baha imzasıyla Hamamîzâde İhsan’dan naklen neşredilmiştir. Gazetede köşe yazısı şeklinde yayınlanan bu anlatı hem çok kısadır hem de eksiktir. Ancak 2003 yılında Trabzon merkeze bağlı Bengisu (Eski adı Kisarna) köyünden Basi Böyrek adı ile derlenen elimizdeki anlatı, gerek olay örgüsü gerekse de kahramanları ile tam anlamıyla bir Bamsı Beyrek varyantıdır ve daha önce yapılan yayının eksik bıraktığı noktaları tamamlamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı Bamsı Beyrek’in Trabzon varyantının tamamını ilk defa bilim dünyası ile paylaşmak ve bu varyant üzerine ilk bilimsel bir incelemeyi yapmış olmaktır. Araştırmanın deseni doküman araştırması olarak yapılandırılmıştır. Araştırmanın örneklem yöntemi ise amaçlı örneklemdir. Amaçlı örneklemde anılan Trabzon varyantı çalışılmıştır. Verilerin analizinde ise doğrudan alıntılara dayanan betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Trabzon varyantının olay örgüsü, kahramanlar, olağanüstü olaylar ve şekil özellikleri bakımından diğer varyantlarla büyük oranda benzerlikler göstermekle birlikte ayırt edici farklılıklar da taşıdığı tespit edilmiş ve bu farklılıklar “Sözlü Kompozisyon Kuramı” ve “Performans (İcra) Yöntemi” ile açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Bey Böyrek, Bası Böyrek, Bamsı Beyrek Trabzon varyantı.

Abstract
Dede Korkut works in our country can be divided into two main branches. One of them is the copies of Dede Korkut's book and the other is the studies on the versions of Dede Korkut's narratives in Anatolia. In the field researches conducted by the researchers, various versions of the stature of Dede Korkut from many regions were compiled at different times and subjected to scientific analysis and published. In this context, Bamsı Beyrek is the boy which has been determined to have the most versions. The Trabzon version was first published in 1931 by Bartin Newspaper with the signature of Ahmet Baha by propagating from Hamamîzâde İhsan live. This narrative, which was published as a column in the newspaper, is both very short and incomplete. Therefore, Orhan Şaik Gökyay evaluated it as the shortest version in Anatolia and no scientific investigation has been conducted until today. However, in 2003, the narrative that we compiled from the village of Bengisu (formerly known as Kisarna) in Trabzon province with the name Basi Böyrek is a fairly Bamsı Beyrek version with both its plot and heroes, and this completes the points left missing by the previous publication. In this context, the aim of the study is to share the whole Trabzon version of Bamsı Beyrek with the scientific world for the first time and to make the first scientific study on this version. The research design was structured as a document research. The sampling method of the research is purposeful sample. The Trabzon version mentioned before was studied in the purposive sample. In the analysis of the data, descriptive analysis based on direct quotations was used. As a result of the research, it was found that Trabzon version has a great similarity with other versions in terms of plot, heroes, extraordinary events and form characteristics, but also has distinctive differences, and these differences are explained with “Theory of Oral Composition” and “Performance Method.”

Keywords
Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Bey Böyrek, Bası Böyrek, Trabzon version of Bamsı Beyrek.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri