• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME
(A THEMATIC REVIEW ON RESEARCH ON TEACHER EMPOWERMENT )

Yazar : Ümit KAHRAMAN  Osman Tayyar ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 151-177
    


Özet
Öğretmen güçlendirme üzerine araştırmaların uzun bir geçmişi olmasına rağmen Türkiye’de bu konuda araştırmaların yeni olduğu söylenebilir. Bu araştırmada öğretmen güçlendirme üzerine Türkiye’de yapılan mevcut araştırmaları tematik olarak incelenmek amaçlanmıştır. Böyle bir çalışmanın öğretmen güçlendirme üzerine araştırmalarda odaklanılacak alanlara yön vereceği düşünülmektedir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu kapsamda dahil etme kriterleri çerçevesinde 2019 yılına kadar öğretmen güçlendirme üzerine Türkiye’de yapılmış 42 çalışma, araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. Araştırmada veri analizi yöntemi olarak ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaların yayım yılı, öğretmen güçlendirmeye yaklaşımlar, araştırma yöntemi, yapıldığı bölge, örneklem içeriği, yapıldığı okul kademesi, örnekleme yöntemi, örneklem büyüklüğü, veri toplama yöntemi, kullanılan ölçme aracı, birlikte ele alınan değişkenler, veri analizi yöntemi ve yayın türü temalar olarak belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmalardan elde edilen veriler bu temalar çerçevesinde kodlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen güçlendirme üzerine son yıllarda araştırma sayısının arttığı ancak yeterli sayıda araştırma olmadığı, araştırmalarda daha çok psikolojik güçlendirme yaklaşımının benimsendiği, çoğunlukla nicel yöntemlerin benimsendiği ve buna bağlı olarak daha çok nicel veri analizi yöntemleri olan betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanıldığı, araştırmaların çoğunlukla İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde yapıldığı, en çok araştırmanın lise kademesinde yapıldığı, çalışmalarda çoğunlukla tesadüfi örnekleme yönteminin kullanıldığı, ölçme aracı olarak çoğunlukla Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen Psikolojik Güçlendirme Ölçeği’nin kullanıldığı, güçlendirmenin en fazla örgütsel bağlılık değişkeni ile birlikte ele alındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Türkiye bağlamında tartışılarak araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen güçlendirme, psikolojik güçlendirme, yapısal güçlendirme, güçlendirici liderlik

Abstract
Although there is a long history of research on teacher empowerment, it can be said that research on this subject is new in Turkey. This research aims to examine the current research on teacher empowerment in Turkey thematically. It is thought that such a study will guide the areas to be focused on teacher empowerment research. In the study content analysis method was used and document analysis method was used as data collection method. In this context, within the framework of the criteria for inclusion 42 studies on teacher empowerment held in Turkey until 2019 are the source of research data. In the research, content analysis was used as data analysis method. In this context, the publication year of the research, approaches to teacher empowerment, research method, region, sample content, school level, sampling method, sample size, data collection method, measurement tool, variables discussed together, data analysis method, and publication type were determined as themes. The data obtained from the studies included in the research were coded within the framework of these themes. As a result of the research, it has been concluded that the number of research on teacher empowerment has increased in recent years but there is not enough research, in the researches, psychological empowerment approach was adopted, mostly quantitative methods were adopted and consequently descriptive statistics, correlation and regression analyzes were used, most of the researches were carried out in Central Anatolia, Marmara and Aegean regions, in the studies, random sampling method was used and Psychological Empowerment Scale developed by Spreitzer (1995) was used as the measurement tool,and empowerment was mostly handled with organizational commitment variable. These results were discussed in the context of Turkey and recommendations for researchers were developed.

Keywords
Teacher empowerment, psychological empowerment, structural empowerment, empowering leadership
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri