• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DEDE KORKUT KİTABI BAĞLAMINDA OĞUZLARDA TOY GELENEĞİ
(BOOK OF DEDE KORKUT IN THE CONTEXT THE OGHUZ OF THE TRADITION IN ENTERTAINMENTS )

Yazar : Nedim BAKIRCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 130 142
    


Özet
Türk kültür hayatında törenlerin önemli bir yeri vardır ve bu törenler kültürün en ayrıcalıklı alanlarıdır. Törenlerin tekrarlarıyla geçmişe yaşam hakkı tanırken, aynı zamanda geleceği de şekillendirirler. Böylece geçmiş ile anı birleştirmiş olan toplumsal hafıza kimlik oluşturmada törenlerden yararlanarak hem toplumu hem de yaşanılan coğrafyayı kimlik sahibi yapmış olur. Türk milleti ne kadar yer değiştirirse değiştirsin törenlerin kutlanılması ve sürekliliği, kültürel belleğin canlı tutulmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağladığı bir gerçektir. Türklerde törenler ve toy, çeşitli sebeplerle kutlanırlar. Bu toyların örneklerini Dede Korkut Kitabı’nda görmek mümkündür. Hikâyelerde toylar; han toyları, akına gidiş ve akından dönüş toyları, ilk avdan dönüş toyları, hacet veya dilek toyları, ad koyma toyları, düğün toyları, yağma toyları şeklinde geçmektedir. Bu makalede Dede Korkut Kitabı bağlamında Oğuzlarda kutlanan toylar ele alınıp yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Kitabı, Oğuzlar, toy, toy çeşitleri.

Abstract
Ceremonies have an important place in Turkish cultural life and these ceremonies are the most privileged areas of culture. With the repetitions of the ceremonies, they give the right to life to the past and at the same time shape the future. Thus, the social memory which has combined the past and the moment, makes use of ceremonies in identity formation and makes both the society and the geography experienced. It is a fact that the celebration and continuity of ceremonies, no matter how many places the Turkish nation changes, makes a great contribution to keeping the cultural memory alive and transferring it to future generations. Ceremonies and entertaınments are celebrated in Turkey for various reasons. Examples of these entertaınments can be seen in the Book of Dede Korkut. Stories in entertaınments; inn entertaınments, return to the flock and return entertaınments, the first hunting return entertaınments, pilgrimage or wish entertaınments, naming entertaınments, wedding entertaınments, spoil entertaınments. In this article, the entertaınments celebrated in Oghuzs in the context of Book of Dede Korkut are discussed and interpreted.

Keywords
The Book of Dede Kokrut, , Oghuzs, ceremony, ceremony types
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri