• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KONSTANTİN BAZİLİ’NİN YENİ KONSTANTİNOPOLİS YAZILARI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY OF NEW ESSAYS ON CONSTANTINOPLE OF KONSTANTIN BASILI )

Yazar : İlsever RAMİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 105-117
    


Özet
Gezi yazıları, toplum hayatı ile ilgili pek çok bilgi içerir. Bu bilgiler, söz konusu toplumun örf, âdet, gelenek ve inanışları, ticari ilişkileri, askerî düzeni ve insanların günlük hayatı gibi çeşitli konulara değinir. Rus gezi türü edebiyatının altın çağı olarak nitelendirilen 19. yüzyılda, çeşitli nedenlerle Osmanlı’ya düzenlenen geziler sonucunda yazılan eserler arasında, Konstantin Bazili'nin (1809-1884) yapıtları büyük önem taşımaktadır. Zamandaşları tarafından Osmanlı Ansiklopedisi olarak nitelendirilen bu çalışma, hem içerik hem sonraki yıllarda Rus yazarların eserlerine yaptığı etki açısından önemi azımsamayacak bir eserdir. Araştırmada kullanılan imgebilimsel yaklaşım, toplumların birbirine yaklaşımlarını ve bakış açılarını ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Çalışmamızın odak noktası olan, hem Batı hem Doğu kültürünü yakından tanıyan Konstantin Bazili'nin bu eserinde ortaya koyduğu imgeler, Osmanlı toplumunun ekonomik ve kültürel gelişimini, sosyal yapısını, tarihsel süreçlerini, iç ve dış siyasi ilişkilerini, geleneklerini ve toplum içi ilişkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Konstantin Bazili, Yeni Konstantinopolis Yazıları, Osmanlı İmparatorluğu, İmgebilim.

Abstract
Travel literature provides a lot of information about community life, such as records on the customs and traditions of social life, beliefs, commercial relations, military organization and the daily life of people. The works of Konstantin Basili (1809-1884), written as a result of his trips to the Ottoman Empire in the 19th century, that was the period defined as the golden age of Russian travel genre literature, are of great importance. The value of this work, which its contemporaries described as an Ottoman Encyclopedia, could never be underestimated because of its content and its effects on the works of Russian authors. The imagological approach was applied in this research to reveal the approaches and perceptions of the involved societies. This work of Konstantin Basili, the person familiar with both Western and Eastern cultures very closely, is in the focus of our study; the images drawn in his work help us to better understand the economic and cultural development of Ottoman society, its social structure, historical processes, domestic and foreign political affairs, traditions and inter-community relations.

Keywords
Konstantin Basili, New Essays on Constantinople, Ottoman Empire, Imagology.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri