• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE NİTELİK SORUNLARI
(QUALİFİCATİON PROBLEMS İN GRADUATE EDUCATİON )

Yazar : Adem BAYAR  Erhan DURAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 219 240
    


Özet
Bu çalışmanın amacı lisansüstü eğitimde nitelik sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. Bu doğrultuda araştırmacılar ‘’Nitelik kavramını nasıl tanımlarsınız?’’, ‘’Lisansüstü eğitimde niteliği etkileyen unsurlar nelerdir?’’ ve ‘’Lisansüstü eğitimde niteliğin artırılması için neler yapılmalıdır?’’ sorularına yanıt aramışlardır. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşım çerçevesinde nitel araştırma desenlerinden, olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu farklı unvanlarda ve alanlarda olan 8 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Buna göre öğretim üyeleri lisansüstü eğitimde nitelik sorunlarını 1.sistemden kaynaklı sorunlar, 2.öğretim üyesinden kaynaklı sorunlar ve 3.öğrenciden kaynaklı sorunlar şeklinde sıraladıkları görülmüştür. Ayrıca katılımcılar lisansüstü eğitimde nitelik sorunlarının çözümüne ilişkin; 1.donanımlı ve seçilmiş öğretim üyelerinin eğitim vermesi, 2.araç yeterliliğinin sağlanması, 3.öğrenci seçiminde kriterlerin revize edilmesi, 4.ekonomik imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması, 5.yönetimsel sorunları ortadan kaldırmak amacıyla enstitülerin bağımsız bir birim olması, 6.kaynaklara sınırsız erişimin sağlanması ve 7.enstitülerin nicel artış hızının yavaşlatılması gerektiği gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Tüm bu bulgular doğrultusunda, araştırmacılar ülkemizde lisansüstü eğitimde nitelik konusu üzerinde daha çok durulması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.

Anahtar Kelimeler
yüksek lisans, nitelik, sorun

Abstract
The purpose of this study is to reveal the qualifications problems in graduate education and to offer suggestions for the solution of these problems. In this context, the researchers have addressed following questions during the research: “1. What is the meaning of graduate education?”, 2. What factors affect the quality in graduate education?’’, and “3. What should be done in order to increase the quality in graduate education?”. This research has been conducted by phenomenological research design which is one of the qualitative research designs within the framework of qualitative research approach. The study group of this research has been determined using the maximum sampling technique which is one of the purposeful sampling methods. In this context, the study group consists of 8 faculty members who have different title and work at different field. The data has been collected by semi-structured interview technique. All collected data has been analyzed by descriptive analysis method. According to that, the faculty members put in order the qualification problems in graduate education followingly: 1. system-related problems, 2. faculty member-related problems, 3. student-related problems. The participants also have the following offers in order to increase the quality of graduate education: 1. teaching should be by qualified and selected faculty members, 2. material adequacy should be provided, 3. criteria in student selection should be revised, 4. Economic resources and equal opportunity should be provided, 5. Institutes should be an independent unit to eliminate administrative problems, 6. unlimited access to resources should be provided, and 7. quantitative increase rate of institutions should be slowed down. In the light of all these findings, the researchers have come to the conclusion that there should be more emphasis on the issue of qualification in graduate education in our country.

Keywords
graduate education, quality, problem
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri