• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DEDE KORKUT’UN 13. DESTANI “SALUR KAZAN’IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRMESİ” BOYUNUN ALEX OLRİK EPİK YASALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(DEDE KORKUT 13TH EPIC “SALUR KAZAN'S KILL SEVEN-HEADED DRAGON UN ALEX OLRIK INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF EPIC LAWS )

Yazar : Sacide ÇOBANOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 81-101
    


Özet
Türk dünyasının üzerinde en çok çalıştığı metin olarak nitelendirebileceğimiz Dede Korkut hem tarih hem dilbilimi hem de halkbilimi açısından birinci derecede önem taşıyan tarihi bir kaynak durumundadır. Gerek Türk dünyası açısından sahip olduğu büyük önem gerekse dünya mirası olması bakımından taşıdığı değer vasıtasıyla yüzlerce araştırmaya konu olmuş Dede Korkut’un, geçtiğimiz günlerde, Türkistan ve Türkmen Sahra nüshasının bulunduğu haberi, Türk dünyasında büyük yankı oluşturmuş ve aynı derecede büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Dede Korkut’un 13. boyunun yayımlanmasından önce bu boyun varlığına dair, elimizde bazı bilgiler bulunmaktaydı. Azerbaycanlı milliyetçilerin Berlin’de çıkarmakta oldukları ‘Açık Söz’ dergisi İlkteşrin, 1936 tarihli, 3. sayısında ve Bakü’de çıkarılmakta olan ‘Bakinskiy Raboçiy’ gazetesinin, 4 Ağustos 1936 tarihli, sayısında Profesör Bekir Çobanzade’nin Leningrad Şarkiyat Enstitüsü yazmaları arasında Dede Korkut’un on üçüncü hikâyesinin bulunduğunu haber vermiştir. Bu çalışmada Dede Korkut’un 13. boyu “Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi Boyu”nun Alex Olrik epik yasaları bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı toplumlara ait anlatıların incelenmesinde, izlenecek ortak bir yöntem olarak ortaya konmuş Alex Olrik Epik Yasaları, bu anlatıların ortak bir paydada birleştirilebilmesi ve dünya mirası olarak insanlığa bırakılabilmesi amacını güder. Türk kültürü açısından çok büyük öneme sahip olan Dede Korkut’un yeni bulunan Türkmen Sahra Nüshası’nı bu yasalar çerçevesinde inceleyerek Türk kültürüne ve dünya mirasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut, Dede Korkut Kitabı, Türkistan ve Türkmen Sahra, 13. Nüsha, Epik kurallar.

Abstract
The Book of Dede Korkut, which can be described as the most widely studied text of the Turkish world, is a historical source of primary importance for both history and linguistics. The book Dede Korkut, which the researchers are working on, contains epic Turkish stories called “Oğuzname”. There are two books of Dede Korkut, originally found in the libraries of Dresden and the Vatican. There are 12 stories in Dresden and 6 stories in Vatican. Dede Korkut Book, which has been the subject of hundreds of researches both in terms of its great importance for the Turkish world and its value as a world heritage, has been welcomed with great pleasure in the Turkish world in the recent days. Before the publication of the 13th neck of Dede Korkut, we had some information about the existence of this neck. Azerbaijani nationalists published in Berlin 'Open Speech' magazine Ilkteşrin, in the 3rd issue of 1936 and in the issue of 'Bakinskiy Raboçiy', published in Baku, on August 4, 1936, Dede Korkut was among the writings of Professor Bekir Çobanzade. had thirteenth story. In this study, it is aimed to examine Dede Korkut's Third Manuscripts - Repetitions and Two New Sizes and Turkmen Sahara Copy in accordance with Alex Olrik's Epic Rules. In the study of narratives of different societies, Alex Olrik Epic Laws, which are put forward as a common method to follow, aim to unite these narratives on a common ground and leave them to humanity as a world heritage. We are trying to contribute to Turkish culture and world heritage by examining the newly found Turkmen Sahara Copy of the Book of Dede Korkut which is very important in terms of Turkish culture.

Keywords
Dede Korkut, Dede Korkut Book, Turkestan and Turkmen Sahara, 13th Copy, Epic rules.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri