• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI
(PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH, TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AND CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS OF THE 21ST CENTURY SKILLS AND COMPETENCES )

Yazar : Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ  Ahmet Turan SİNAN, Fatma Döner DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 163-185
    


Özet
Bu araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin yeterlik algılarını karşılaştırmaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Bahar Dönemi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ile Pedagojik Formasyon Eğitimi kursuna kayıtlı Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinin 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 567 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının tamamına ulaşmak mümkün olduğundan ayrıca bir örneklem seçimine gidilmemiş, çalışma grubunun tamamı örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerileri olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının 21. yy. becerilerine ilişkin yeterlik algıları cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri öğretmen adaylarının 21. yy. becerileri yeterlik algı düzeylerinin; cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının 21. yy. becerilerine yönelik yüksek yeterlik algısına sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
21. yy. becerileri, yeterlik algısı, öğretmen adayı

Abstract
The aim of this study is to compare prospective teachers of Turkish, Turkish Language and Literature and Contemporary Turkish Dialects of the 21st century skills and competences. Survey method was used in the study. Study group includes 567 prospective teachers enrolled at 3rd and 4th grades of the departments of Turkish, Turkish Language and Literature and Contemporary Turkish Dialects at Spring term of 2018-2019 academic year. All prospective teachers were included into the study as it was possible to reach all participants. Prospective Teachers’ 21st Century Skills and Competency Scale developed by Anagün, Atalay, Kılıç and Yaşar (2016) was used as data collection tool of the study. The scale includes three factors entitled Learning and Innovation Skills, Life and Career Skills, and Information, Media and Technology Skills. Prospective teachers’ perceptions of efficacy were compared in terms of gender, grade level, and department variables. Mean score, standard deviation, independent groups t test and One Way ANOVA were used to analyze the data. No statistically significant differences were observed between prospective teachers’ opinions of in terms of gender, grade level, and department variables. It was determined that prospective teachers had a high level of perception of 21st century skills and competence.

Keywords
21st century skills, prospective teacher, efficacy level
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri