• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBi YÖNÜNÜN ELE ALINMASI
(DISCUSSION OF KARS IN TERMS OF HISTORY AND LITERATURE IN HIGH SCHOOLS )

Yazar : Arzu BOY  Gökay DURMUŞ Sibel Sadi YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 251-278
    


Özet
Bu çalışmanın amacı; Kars merkezde bulunan lise öğrencilerine Kars tarihi ve edebiyatı hakkında bilgi vermek, öğrencilerin, bulundukları coğrafyanın tarihi ve edebi özellikleri bakımından bilinçlenmelerinekatkı sağlayarak Kars tarih ve edebiyatına olan ilgi düzeylerini artırmaktır. Çalışmada verilerin toplanması ve analizinde nicel ve nitel yöntemlerin aynı anda kullanıldığı karma yöntem (mixedmethod) kullanılmıştır.Araştırmanın örneklemi amaca uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Kars merkezde bulunan üç farklı lisede öğrenim gören 164 lise ikinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak; çoktan seçmeli 26 sorudan oluşanbaşarı testi (ön test ve son test), iki adetaçık uçlu soru (uygulama öncesi ve sonrası),üç maddeden oluşan açık uçlu görüş formu /ilgi düzeyi belirleme formu (uygulama öncesinde ve sonrasında) kullanılmıştır. Uygulama hakkında öğrencilerin görüşlerini belirlemek için uygulama sonrasında dört sorudan oluşan öğrenci görüş formu kullanılmıştır. Başarı testinden elde edilen verilerin analizi SPSS 20 programı, diğer nitel verilerin ise betimsel ve içerik analizi ile yapılmıştır. Başarı testinden elde edilen verilerin analizinde (pairedsample t testi) öğrencilerin başarılarında son test lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise uygulamanın öğrenciler üzerinde olumlu duygu ve düşünceler oluşturduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak YÖK ve MEB işbirliği ile üniversitelerdeki öğretim üyeleri /elemanlarının bilgilerini ve tecrübelerini orta öğretim öğrencileri ile paylaşmalarının, orta öğretim öğrencilerini bilişsel ve duyuşsal alanda olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Kars, tarih bilinci, edebi bilinç, genç nesil, tarih ve edebiyat eğitimi.

Abstract
The purpose of this study is to give information about the history and literature of Kars to high school students located in the center of Kars, to raise their awareness in terms of the historical and literary features of their geography where they are located in and to increase their level of interest in Kars history and literature. In this study, mixed method in which quantitative and qualitative methods are included in collecting and analysing the data was used. The sample group of the study consisted of 164 grade 2 high school students studying at three different high schools in Kars. As a means of data collection, a multiple-choice 26-point achievement test (pre-test and post-test), two open-ended questions (pre-and post-application), an open-ended feedback form/Interest Determination Form consisting of three items (pre-and post-application) were used. After the application, a student feedback form consisting of four questions was used to determine the students'opinions after the practice. The data obtained from the achievement test were analyzed by SPSS 20 program and the other qualitative data have descriptive and content analysis. In the analysis of the data obtained from the achievement test (paired-sample t test), a significant difference was determined in favor of the last test in the achievement of the students. It was determined in the analysis of the qualitative data that the application created positive emotions and thoughts on the students. As a result, it can be said that sharing the knowledge and experiences of the faculty members/staff in the universities with the students in cooperation with the YÖK and MEB may cognitively and affectively affect secondary school students in a positive way.

Keywords
Kars, historical consciousness, literal consciousness, young generation, history and literature educ
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri