• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNCEL OLAYLARI ARGÜMANTASYON TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRMELERİ
(PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ EVALUATION OF CURRENT EVENTS BY USING ARGUMENTATION TECHNIQUE )

Yazar : Mehmet AKKAN  Nadire Emel AKHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 118-139
    


Özet
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının güncel bir olayı belirleyebilmelerini, bu güncel olayı sosyal bilgiler dersiyle ilişkisini kurabilmelerini ve güncel olayları argümantasyon tekniği ile tartışmalı bir metin içerisinde yazabilmelerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada Toulmin’in (1958) argümantasyon modelinden yararlanılarak ve uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen, “Güncel Olay Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Ölçme aracı, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 99’u kadın 89’u erkek toplam 188 öğretmen adayına uygulanmış ve uygulama yapılan her sınıf seviyesinden rastgele seçilen 15 güncel olay değerlendirme formu, toplamda 60 güncel olay değerlendirme formu değerlendirmeye tabi tutulmuş ve çalışma grubu olarak kabul edilmiştir. Çalışma grubundan elde edilen veriler, betimsel analiz ve Toulmin’in (1958), “kaliteli argüman oluşturma modeli” den yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirildiğinde, çalışma grubundaki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hepsinin bir güncel olay belirleyebildiğini söylemek mümkündür. 60 öğretmen adayı içerisinden 46 öğretmen adayının ise belirlediği bir güncel olayı sosyal bilgiler dersiyle bağlantısını, öğrenme alanları ile ilişkilendirerek aktardığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının belirledikleri güncel olayları sosyal bilgiler dersiyle ilişkisini kurması cinsiyet değişkeninde erkek öğretmen adaylarının lehine pozitif değişiklik göstermiş, ayrıca sınıf düzeyi ve GANO değişkenlerine göre de pozitif yönde değişiklik göstermiştir. Son olarak öğretmen adaylarının tüm sınıf düzeylerinde, belirledikleri güncel olaylarla ilgili kaliteli argüman oluşturamadıklarını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, güncel olay, öğretmen adayı, argüman, argümantasyon

Abstract
This study is aimed at analyzing the skills of preservice social studies teachers’ as to how they identify a current event, how they relate it to social studies and how they can write about a current event in an argumentative text by using methods of argumentation. In the research, one of the qualitative research methods, i.e. the phenomenology design, was employed. As a data collection tool, “Current Event Evaluation Form” was used which was created by the researcher based on Toulmin’s (1958) argument model as well as experts’ opinions. This measurement tool was applied to 188 preservice teachers, including 99 female and 89 male students in their 1st, 2nd, 3rd and 4th year at Akdeniz University Education Faculty in the 2018-2019 academic year. 60 current event evaluation forms were analyzed in total, by selecting 15 randomized current evaluation form from each grade level, and this constituted the study group. Descriptive analysis and Toulmin’s (1958) Argument Pattern were used for analysis of the data obtained from the study group. When the research findings are analyzed overall, it was discovered that all preservice social studies teachers in the study group can identify a current event. It was observed that 46 out of 60 preservice teachers can relate a current event to the social studies lesson by associating it with social studies learning domains. In the gender variable, positive change was detected in favor of the male preservice teachers in relating current events identified by the preservice teachers to social studies lesson and this also showed positive change in the variables of grade level and GPA. Lastly, it can be asserted that the preservice teachers at all grade levels failed to develop a quality argument and evaluate the current events they identified.

Keywords
Social Studies, current event, preservice teacher, argument, argumentation
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri