• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(A STUDY TO DETERMINE THE EXAM ANXIETY OF UNİVERSITY STUDENTS: THE CASE OF AFYON KOCATEPE UNIVERSITY )

Yazar : Koray GÜRPINAR  Yunus YILAN Emrah BOZKURT  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 241 254
    


Özet
Okul dönemlerinde sınavlardaki başarıyı etkileyen bir unsur olan sınav kaygısı, öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarının ilk yıllarından itibaren karşılaştıkları bir durumdur. Okula başladıkları ilk zamanlarında sınav ile tanışan öğrenciler hayatlarının devamında da sürekli sınavla karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle artık iş hayatına atılacak olan üniversite öğrencileri, geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirmek mesleklerinde iyi bir konuma gelebilmek için arkadaşlarıyla rekabet ortamına yarışmaktadırlar. Nitekim bu yarış içerisinde hedeflere ulaşmak için girilen sınavlarda duyulan kaygının başarıyı etkilemesi söz konusudur. Bu amaçla Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sınav kaygılarını belirlemek ve çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ana sorunsalını meslek yüksekokulu öğrencilerinin sınav kaygılarının ne düzeyde olduğu ve sosyo-demografik özelliklere göre nasıl farklılık gösterdiği oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için, toplam 34 sorudan oluşan anket formundan faydalanılmıştır. Soru formunda ilk 5 soru ile katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Formun son kısmında Ayrancı ve Öge (2011) tarafından geliştirilen sınav kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Sınav kaygısı öğrencilerin eğitim sürecinde yaşadığı olumsuz bir durumdur. Bu durum öğrencilerin olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Öğrencilerde sınavdan önce oluşan kaygı duygusuna birçok faktör etki etmektedir. Bu faktörler arasında; aile tutum ve davranışları, çalışma ortamı, maddi koşullar, arkadaş ilişkileri, sosyalleşme, öğretmen-öğrenci ilişkileri, beklentiler yer almaktadır. Dolayısıyla sınav kaygısını minimize edebilmek amacıyla yukarıdaki faktörler göz önünde bulundurularak ailelerin ve eğiticilerin yanı sıra; öğrencilere küçük yaştan itibaren bu konularda bilinçlendirilmesi önerilmektedir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin sınav kaygı düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilirken demografik faktörlerin sınav kaygısı üzerinde farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınav Kaygısı, Davranış, Alışkanlık

Abstract
Exam anxiety, which is an element affecting the success of exams in school terms, is a situation that students face from the first years of their education. The students who are introduced to the exam in the first time when they start school, face the exam continuously during their life. Especially university students, who are going to start their business life, compete with their friends in a competitive environment in order to achieve their goals for the future and to be in a good position in their professions. As a matter of fact, the anxiety in the exams to reach the goals in this race affects the success. For this purpose, a field study was conducted on the students of Vocational School of Afyon Kocatepe University to determine the test anxiety and the relationship between various variables. The main problematic of the study is the level of exam anxiety of vocational high school students and how they differ according to socio-demographic characteristics. In order to collect data, a questionnaire consisting of 34 questions was used. The first 5 questions in the questionnaire aimed to reveal the socio-demographic characteristics of the participants. In the last part of the form, the test anxiety scale developed by Ayrancı and Öge (2011) was used. Exam anxiety is a negative situation experienced by students during the education process. This situation may affect students negatively. Many factors affect students' anxiety before the exam. These factors include; family attitudes and behaviors, working environment, financial conditions, friend relations, socialization, teacher-student relations and expectations. Therefore, in order to minimize exam anxiety, considering the above factors, besides families and trainers; It is recommended that students be made aware of these issues from an early age. As a result of the study, it was concluded that the students' test anxiety levels were high, while demographic factors did not show any difference on the test anxiety.

Keywords
Exam anxiety, Behaviour, Habit
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri