• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ÖRNEĞİ
(PROBLEMS IN ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND SOLUTIONS: ERCIYES UNIVERSITY ACADEMIC STAFF EXAMPLE )

Yazar : Gülbeddin PEKTAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 94 110
    


Özet
Örgüt içi iletişim örgütlerin sağlıklı faaliyetler yürütebilmesini ve uzun soluklu çalışmalar yaparak kalıcı olabilmesini sağlayan temel bir örgütsel faaliyettir. Örgüt bünyesinde görev yapan üyeler kendi aralarında ve örgüt içinde var olan şube ya da birimlerle olan iletişimini ne kadar verimli gerçekleştirirse örgüt de çalışmalarını o derecede verimli hale getirmiş olur. Nitekim örgütlerin başarılı ya da başarısız oluşu çalışanlarının başarılılığı ya da başarısızlığına bağlıdır. Üyelerin verimli faaliyetler yürütebilmeleri ise diğer üyeler ve idarecilerle olan temaslarındaki iletişim kalitesiyle ilgilidir. Bu bağlamda örgütler gerek süreklilik kazanabilmek için gerekse yaptıkları çalışmalardan en yüksek verimliliği elde edebilmek için örgütsel iletişime azami derecede önem vermelilerdir. Çalışma ile Örgüt, Örgüt İçi İletişim, Örgüt İçi İletişimde Problemler ve Örgütsel İletişim Problemlerini Giderme konuları ele alınmış, bu bağlamda literatür taraması yapılarak konular irdelenmiştir. Çalışmanın teori kısmına uygun ve bu konuları kapsayacak düzeyde anket soruları hazırlanarak akademik personele uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı örgüt içi iletişimde sıkça karşılaşılan iletişim problemlerinin belirlenmesi ve bu problemlere çözüm yollarının aranmasıdır. Örgütsel İletişimde Sık Karşılaşılan Problemler: Erciyes Üniversitesi Akademik Personel Örneği başlıklı çalışmada Erciyes Üniversitesinde görev yapan akademik personelin örgütsel alanda iletişim sorunlarının olup olmadığı araştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Teori kısmında var olan konular bağlamında kapsamlı bir anket çalışması yapılmış ve böylece örgüt içi iletişimde sıkça karşılaşılan problemler tespit edilerek bu problemlerin kaynağına inilmiş ve bu sayede de akademik personelin karşılaştığı örgüt içi iletişim problemlerinin çözümüne yönelik fikirler ileri sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel iletişim, kurumsal iletişim, Erciyes Üniversitesi, akademik personel.

Abstract
Intraorganizational communication is an activity that enables organizations to carry out healthy activities and it is a fundamental organizational activity that enables the organization to be permanent through long-term works. The more effective the communication between the members and the branches or units within the organization, the more efficient the organization will be. Indeed, the success or failure of organizations depends on the success or failure of their employees. The ability of the members to conduct efficient activities is related to the quality of communication in their contacts with other members and administrators. In this context, organizations should give utmost importance to organizational communication in order to achieve continuity and to obtain the highest efficiency from their work. In this study, Organization, Organizational Communication, Problems in Organizational Communication and Problems of Organizational Communication were discussed, the literature review was made in line with these titles. The questionnaire was prepared and applied to the academic staff in accordance with the theoretical part of the study. The aim of this study is to identify the communication problems frequently encountered in internal communication and to search for solutions to these problems. In the study titled "Common Problems in Organizational Communication: The Case of Erciyes University Academic Staff", it was researched whether the academic staff working in Erciyes University had communication problems in the organizational field and the results were evaluated. A comprehensive survey study was conducted in the context of the theory. Thus, the problems encountered in communication within the organization are identified and the source of these problems has been reached. In this way, it has been suggested solutions for the internal communication problems faced by academic staff.

Keywords
Organizational communication, corporate communication, Erciyes University, academic staff.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri