• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BAHRÎ MEMLÛK HÜKÜMDARLARININ EĞLENCE VE ALIŞKANLIK UNSURU OLARAK ŞARAP
(WINE AS AN ELEMENT OF ENTERTAINMENT AND HABIT OF BAHRI MAMLUK RULERS )

Yazar : Tülay YÜREKLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 143 153
    


Özet
Orta Çağ Türk-İslâm devlet adamlarının eğlence meclislerinde, sofralarında alkollü içeceklerin özel ve önemli bir yeri olmuştur. Türkler farklı gıda maddelerinden çeşitli içkiler imal etmiştir. Alkollü içecekler arasında en çok şarap tercih edilmiştir. Şarabın geleneksel bir hüviyet kazanmasında eski İran geleneği etkili olmuştur. Gazneliler, Büyük Selçuklular, Zengiler ve Eyyûbiler bu geleneğin temsilciliğini üstlenmiştir. Ancak, İslâm’ın alkolü tahrim kaidesine bağlı kalanların tutumu bu geleneği dönem dönem kesintiye uğratmıştır. Bahrî Memlûk hükümdarları da bu konuda dönemin temayülüne uygun hareket etmiş, şaraba öncelik vermiştir. Bununla birlikte, kımız içme alışkanlıklarını da devam ettirmişlerdir. Söz konusu dönemde, alkol serbestisi ve yasağı, genellikle Memlûk hükümdarlarının bu hususla ilgili dinî yasağa sadakatleriyle paralel gitmiştir. Yasaklara, ağır cezalara rağmen, alkol tüketimi tamamen engellenememiştir. Kahire’de şarap üretiminin merkezleri Hıristiyan yerleşim yerleridir. Bunların başında, günümüzde Kahire’nin halkın çoğunluğunu Hıristiyanların teşkil ettiği semtlerinden Şubra ve en-Nasır Muhammed zamanında esirlerin meskeni haline dönüştürülen Hızanatu’l bunûd gelmektedir. Şarabın yasak kılındığı dönemlerde bile, Müslüman-Hıristiyan ahali arasında yaşanan sıkıntılı dönemler ve birkaç devlet adamının alkol karşıtı şahsi girişimleri hariç, gayrı Müslimlerin şarap üretimi ve tüketimi kısıtlanmamıştır. Şarap imali ve ticareti, devlete mühim gelir sağlamıştır. İskenderiye şarap ticaretinin kilit noktasıdır. En-Nâsır Muhammed’in oğlu Melikü’s-sâlih İmâdeddin Ebû İsmail’in saltanat nâibi emir el-Hâc Âl Melik’in şarap ticaretini yasaklaması, şehrin ekonomisini bozmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bahrî Memlûk, Büyük Selçuklular, Zengiler, Eyyûbîler, Şarap

Abstract
Alcoholic beverages have a special and important place in the entertainment assemblies and tables of medieval Turkish-Islamic statesmen. Turks made various alcoholic drinks from different food stuffs. Among the alcoholic beverages the most preferred wine. The ancient Iranian tradition has been instrumental in making wine a traditional identity. Ghaznavids, Great Seljuks, Zengids and Ayyubids assumed the representation of this tradition. However, this tradition was interrupted from time to time due to the attitude of those who remained tied to the base of Islam that forbids alcohol. The rulers of Bahrî Mamlûk also acted in accordance with the tendency of the period and gave priority to wine. However, they have also maintained their habit of kımız. In the period the freedom and prohibition of alcohol generally came in line with the loyalty of the Mamluk rulers to the religious ban on this matter. Despite the prohibitions and heavy penalties, alcohol consumption has not been completely prevented. The centers of wine production in Cairo are Christian settlements. Shubra, where the majority of the population is Christians and Hizanatu’l bunûd, which was converted into the residence of the prisoners during the time of en-Nâsır Muhammad, are the most famous among these centers. Even during the times when wine was banned, the production and consumption of non-Muslims was not restricted, except for the troubling periods between the Muslim-Christian community and the personal attempts by a few statesmen againts alcohol. The wine production and trade provided significant income to the state. Alexandria is a key point in the wine trade. Emir al-Hâc Âl Melik who is the regent (naib al-saltana) of en-Nasir Muhammad's son Meliku’s-sâlih Imâdeddin Abu İsmail, banned the wine trade and because of that the economy of the city broke.

Keywords
Bahrî Mamlûks, Great Seljuks, Zengids, Ayyubids, Wine
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri