• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YEREL YÖNETİMLERDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FAALİYETLERİ: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(INTERNATIONAL RELATIONS ACTIVITIES IN LOCAL ADMINISTRATIONS: A REVIEW ON ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY )

Yazar : Salih BATAL  Volkan TOPÇU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 341-374
    


Özet
Yerel yönetimler, mahalli ve müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan yönetim birimleri olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde yerel yönetimlerin görevleri ve yüklendikleri sorumluluklar, mahalli ihtiyaçların çok ötesine geçmiş ve uluslararası ilişkiler kurmayı zaruri kılmıştır. Kimi zaman ulusal politikalarla kurulamayan dostluk ve güven ilişkileri, şehirler ve belediyeler üzerinden inşa edilerek, ulusal politikalara zemin hazırlanmakta, karşılıklı iş birliği, tecrübe paylaşımı gibi oluşumlarla ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkiler geliştirilmektedir. Yerel yönetimlerin uluslararası ilişkilerinde tema odaklı, proje temelli, süreli ve süresiz iş birlikleri, kalkınma ve acil yardım vb. çeşitli çalışmalar yapılıyor olsa da bu alanda daha çok kardeş şehir ilişkileri ve anlaşmaları ön plana çıkmaktadır. 1950’li yıllarda başlayan kardeş şehir ilişkileri 1980’li yıllardan sona yoğunluk kazanmış, her türlü iletişim imkânlarının gelişmesi, kentleşme, küreselleşme, yerelleşme ve demokratikleşme akımlarıyla birlikte 2000’lerden sonra çeşitlenerek artış göstermiştir. Türkiye’de de benzer bir süreç yaşanmış, aynı yıllarda yerel yönetimler alanındaki reform ve Avrupa Birliği ile daha da yakınlaşma bu sürece ivme kazandırmıştır. Yürütülen uluslararası ilişkiler yerel yönetim biriminin ölçeğine göre değişkenlik göstermekle birlikte metropol kentlerde önemli bir strateji haline gelmiş durumdadır. Buna göre İstanbul uluslararasılaşma anlamında ülkemizde en dikkat çekici şehirdir. Küresel kent olma iddiasıyla çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ilişkiler konusuna büyük önem verdiğini ifade etmektedir. Makale çalışmamızda, ülkemizde yerel yönetimlerin uluslararası ilişkiler faaliyetleri açıklanmakta olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları inceleme alanı olarak tercih edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü başlıca uluslararası ilişki çalışmaları; kardeş şehir anlaşmaları, iş birliği protokolleri, mutabakat zaptı ve iyi niyet mektupları ile uluslararası kuruluşlara üyelikler olarak tanımlanmıştır. Makale çalışmamızın temel kuramı, yerel yönetimlerin uluslararası ilişkiler çalışmalarının merkezi yönetim politikalarının nihai belirleyici olduğu bir süreçle sürdürüldüğüdür. Ayrıca makale temel sorusu olarak; bir belediyenin merkezi yönetimin onayını almadan bir uluslararası ilişki faaliyeti yürütmesi mümkün müdür sorusunun cevabı aranmaktadır. Buna göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi dış ilişkilerinin yönünü belirlerken, İstanbul’a katkı sağlama potansiyeline sahip kent yönetimleri veya tarihsel, kültürel ve coğrafi yakınlık arz eden ülkelerin kent belediyelerini tercih etmektedir. Bu durumun sebebi; kentsel hizmetler bakımından nitelikli örnekleri tanımak ve tarihsel, kültürel ve coğrafi yakınlık arz eden ülkelerle yürütülen iyi ilişkilerin devamlılığını sağlamaktır. Ancak ülkemizdeki tüm belediyeler gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de uluslararası ilişkilerinin yönünü belirleyen ana etken merkezi yönetimin izlediği politikalardır. Bir belediyenin merkezi yönetim politikalarına aykırı uluslararası ilişki yürütmesi veya daha önce başlanan bir ilişkinin devam ettirilmesi mümkün görünmemektedir. Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan siyasi gerilim neticesinde, İstanbul ve Rotterdam arasında 2015 yılında imzalanan Kardeş Şehir Anlaşmasının iptali söz konusu duruma en iyi örnektir.

Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetimler, Uluslararası İlişkiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Diplomasisi, Kardeş Şehir

Abstract
Local authorities are defined as administrative units that are established to meet the regional and common needs. However, mission and responsibilities undertaken by the local authorities nowadays have gone far beyond the regional needs and have made international relationships indispensable. Sometimes, amicable and trustworthy relationships that cannot be established through national policies are built upon cities and municipalities, paving the way for national policies and promoting economic, commercial, cultural and social relationships through such concepts as mutual cooperation and exchange of experience. Although local authorities engage in theme-oriented, project-based, definite and indefinite cooperation as well as other works related to development and emergency response in their international relationships, sister city relationships and agreements are more in the foreground. Sister city relationships that began in 1950s became more common after 1980s, and increased by diversifying after 2000s along with the development of all means of communication as well as the flows of urbanization, globalization, indigenization and democratization. Turkey went through a similar process, and reforms in the field of local authorities and closer relationship with the European Union accelerated this process. Although international relations vary according to the scale of local government unit, it has become an important strategy in metropolitan cities. Accordingly, Istanbul is the most remarkable city in our country in terms of internationalization. Istanbul Metropolitan Municipality, which continues its activities with the claim of being a global city, states that it attaches great importance to international relations. In this article, international relations activities of local administrations in our country are explained and the studies of Istanbul Metropolitan Municipality are preferred as the field of study. Town twinnig agreements, cooperation protocols, memorandum of understanding and letters of goodwill are described as an İstanbul Metropolitan Municipality's main international activities. The basic theory of our article study is that international relations studies of local governments are carried out through a process in which central government policies are the final determinants. Also as the basic question of the article; it is sought to answer the question of a headquarter who is able to carry out an international relations activity without the approval of the central government. According to this; In determining the direction of external relations, the Istanbul Metropolitan Municipality prefers city administrations with the potential to contribute to Istanbul or the city municipalities of countries with historical, cultural and geographical proximity. The reason for this situation; to recognize qualified examples in terms of urban services and to ensure the continuity of good relations with the countries which have historical, cultural and geographical proximity. However, as all municipalities in our country, the main factor determining the direction of the international relations of Istanbul Metropolitan Municipality is the policies followed by the central government. It does not seem possible for a municipality to engage in international relations contrary to central government policies or to maintain a relationship that has already begun. As a result of the political tensions that arise between Turkey and the Netherlands, the cancellation of the Town twinnig Agreement signed between Istanbul and Rotterdam in 2015 is the best example.

Keywords
Local Governments, International Relations, Istanbul Metropolitan Municipality, City Diplomacy, Sist
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri